neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a actuacions municipals per nevades

05/06/2018

Beneficiaris

Ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona.

Objecte
Subvencions destinades al finançament de les despeses municipals de neteja de neu.

Bases reguladores
Bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 21 de març de 2017, modificades pel Ple de data 17 d’abril de 2018 i publicades per a la seva aprovació inicial al BOPG núm. 80 de 25 d’abril de 2018.

Quantia
L’import total de la convocatòria és de 455.000,00 €, distribuït en 350.000,00 € per a la línia de despeses corrents i de 105.000,00 € per a la línia d’inversions.

 L’executivitat de l’aprovació de la convocatòria resta condicionada a l`aprovació definitiva de l`expedient de suplement de crèdit DG 3SC 2/2018, aprovat inicialment en el Ple del dia 15 de maig de 2018.

Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia 29 de juny de 2018.

Altres dades
Es subvencionaran despeses realitzades a partir de l’1 de novembre de 2017 i fins el 31 d’octubre de 2018.

El termini per justificar les actuacions finalitzarà el 30 de novembre de 2018.

Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Con- tra aquesta resolució escau interposar recurs contenciós adminis- tratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’1 mes, a comptar des del dia següent de la notificació.

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca