neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals per a l’any 2018

30/01/2018

 Objecte i finalitat

Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuntaments i les agrupacions de defensa forestal (ADF) de la província de Girona dins del programa de suport a actuacions en prevenció d’incendis i matèria forestal, d’acord amb les bases específiques reguladores, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 19 de desembre de 2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 4, de 5 de gener de 2018.
La finalitat de les subvencions regulades en aquestes bases és el foment de les següents línies:

1. Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora. 2. Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines.

Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de dos-cents vuitanta mil euros 

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de subvenció es podran presentar, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i fins al dia 10 de març de 2018.

Àmbit temporal de les accions subvencionables

Es subvencionaran actuacions realitzades a partir de 1 de gener de 2018 i fins la data de venciment del termini de justificació de les subvencions.

Termini per executar i justificar les subvencions
El termini per executar els treballs i justificar les despeses que són objecte de subvenció en aquesta convocatòria finalitza el 15 de novembre de 2018.

Termini de resolució i notificació
El termini màxim per adoptar la resolució de la convocatòria i notificar-la és de sis mesos a comptar a partir de la publicació de l’extracte de la convocatòria, la qual serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de l’acord. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 

 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca