neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions del Programa de millora de la competitivitat territorial per a projectes i accions de promoció econòmica adreçades als ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona no adscrits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE)

03/01/2018

 

Objecte i finalitat

subvencions en règim de concurrència competitiva del Programa de Competitivitat Territorial per a ajuntaments i entitats munici- pals descentralitzades no adscrits a la XsLPE i que tenen menys de 10.000 habitants, destinades al finançament de projectes i accions de promoció econòmica, d’acord amb les bases específiques regulado- res aprovades pel Ple de la Diputació el 21 de novembre de 2017 pu- blicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 229 de data 31 de novembre de 2017.

Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària L’import total destinat a la convocatòria de l’anualitat 2018 és de 60.000,00 €  

 

Termini de presentació de sol·licituds (13/02/2018)
Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari normalitzat dins el termini de 30 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. aquest formulari estarà disponible en el web de la Diputa- ció de Girona dins d’aquest mateix termini.

Les sol·licituds han d’estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, s’ha de fer per mitjà de l’EaCaT.

Import de les subvencions
se subvencionaran les actuacions per ordre de puntuació, amb un màxim de 1.000 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. El percentatge màxim a atorgar serà un 80% del pressupost elegible.

Àmbit temporal de les accions subvencionables:
se subvencionaran les accions o projectes realitzats entre l’1 de nov- embre de 2017 i fins al 31 d’octubre de 2018.

Termini per justificar les subvencions
La justificació de la realització de l’actuació es pot formalitzar des de l’acabament de l’activitat fins al 15 de novembre del 2018.

Termini de resolució i notificació
Termini de resolució
El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. una vegada transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

Termini de notificació
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els bene- ficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públi- ques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat des- estimada en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la data d’adopció de l’acord. 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca