neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions del Fons de cooperació econòmica i cultural per a l’any 2018

12/02/2018

 Objecte i finalitat

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de sub- vencions en règim de concurrència no competitiva destinades als ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Gi- rona dins del programa Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per finançar despeses d’inversió i transferències de capital, despe- ses corrents en serveis obligatoris, activitats de caràcter cultural, projectes que facilitin l’accés a les noves tecnologies i actuacions en camins.

Bases Reguladores
Dictamen del Ple de la Diputació del dia 19 de desembre de 2018 i publicades al BOP núm. 4 de 5 de gener de 2018.

Quantia
L’import total destinat a la convocatòria és de 18.991.100,00 euros.

Termini de presentació de sol·licituds
15 de febrer de 2018 i fins al dia 15 de març de 2018 

 Mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona

Termini per justificar les subvencions
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà en les dates següents:

Despeses culturals 15 novembre 2018
Despeses corrents 15 novembre 2018
Despeses d’inversió 30 setembre 2019
Accés a les noves tecnologies 15 novembre 2018 Actuacions en camins municipals 15 novembre 2018 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca