neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions als consells comarcals per al finançament d’activitats i projectes culturals de les Oficines Joves de les comarques gironines

20/09/2017

 

1. Objecte i finalitat

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les subvencions en règim de concurrència no competitiva per als consells comarcals inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona, que disposin d’una Oficina Jove, destinades al finançament d’activitats i projectes que fomentin la participació dels joves en l’àmbit cultural, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 18 de juliol de 2017.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 25.000,00 €. Les aplicacions pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els següents:

Atès que la present convocatòria es tramita en el període d’exposició pública de les bases específiques reguladores, queda condicionada a la seva aprovació definitiva.

En cas de no esgotar les dotacions previstes, aquestes retornaran a les consignacions pressupostàries inicialment previstes en els pressupostos generals de la Diputació de Girona.

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG.

Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona, acompanyat de la documentació que preveu l’article 7 de les bases reguladores.

Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (EaCaT), han d’estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

4. Import de les subvencions
La dotació de la convocatòria es distribuirà seguint el criteri següent:

Import de la convocatòria / Nombre d’Oficines Joves amb projectes subvencionables.

En el cas que la despesa sol·licitada sigui inferior a l’import assignat, el sobrant s’assignarà a la resta de projectes seguint el criteri següent:

Sobrant / Oficines Joves que amb la subvenció no han superat l’import sol·licitat.

5. Àmbit temporal de les accions subvencionables 

 

Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades a partir de l’1 de novembre del 2016 i fins al 31 d’octubre del 2017.

6. Termini per justificar les subvencions
El termini per justificar les accions subvencionades finalitza el 31 d’octubre de 2017.

7. Termini de resolució i notificació
7.1. Termini de resolució
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. una vegada transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
7.2. Termini de notificació
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada, en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar de la data en què s’adopti l’acord.

8. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució escau interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar del dia següent al de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar un recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes a comptar del dia següent al de la notificació.

9. Publicitat
aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n publicarà l’extracte al BOPG.

La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves determinacions.”

Girona, 14 de setembre de 2017

 

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2017

Cerca