neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions als ajuntaments per a instal·lar calderes i xarxes de calor de biomassa municipals per a l’any 2018

30/01/2018

 Beneficiaris

Els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades de municipis de la província de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat PAES, sigui d’àmbit municipal o d’un abast territorial més ampli.

Objecte
Regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments signataris del Pacte d’Alcaldes dins del programa de suport per instal·lar calderes i xarxes de calor de biomassa munici- pals en equipaments de titularitat i/o gestió municipal la despesa energètica dels quals correspongui pagar-la a l’ajuntament i que ha- gin estat previstes en el pla d’acció d’energia sostenible (PAES).

Les subvencions es defineixen en dues línies:
Línia 1. Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa o crear micro-xarxes de calor municipals, de potències menors o iguals a 70 kW, per millorar l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors. En aquest tipus de contractes, una empre- sa gestionarà de manera integral la instal·lació, la mantindrà i durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic. 

 Línia 2. Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa, crear xarxes o micro-xarxes de calor municipals, de potències majors a 70 kW, que utilitzin biomassa per millorar l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors. En aquest tipus de con- tractes, una empresa gestionarà de manera integral la instal·lació, la mantindrà i durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic.

Bases reguladores
Acord del Ple de 19 de desembre de 2016 de la Diputació de Girona, publicat en el BOP núm. 4 de 5 de gener de 2018.

Quart. Import
La dotació total de la campanya és de 351.500,00 euros.

Línia 1: Una dotació màxima de 95.000,00 euros. La subvenció mà- xima per ajuntament és de 40.000,00 euros.

Línia 2: Una dotació màxima de 256.500,00 euros. La subvenció mà- xima per ajuntament és de 85.000,00 euros.

Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP i finalitzarà el dia 30 d’abril de
2018. 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca