neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions al programa de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic, any 2018

03/01/2018

 

Objecte i finalitat
subvencions en règim de concurrència competitiva dins del Programa de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic, adreçades a les entitats adherides a la Xarxa de serveis Locals de Promoció Econòmica (XsLPE) promoguda per la Diputació de Girona.

La convocatòria està regulada per les bases aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del dia 21 de novembre de 2017 i publicades al BOPG núm. 229, de 30 de novembre de 2017.

Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de 100.000,00 €.

 

Termini de presentació de sol·licituds (30/01/2018)
Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari normalitzat dins el termini de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPG. aquest formulari estarà disponible en el web de la Diputació de Girona dins d’aquest mateix termini.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la modalitat telemàtica amb signatura electrònica i certificat validat en la plataforma PsIs del Consorci d’administració Oberta de Catalunya.Ajuntaments i consells comarcals: EaCaT Entitats, empreses i d’altres: e-Tram

Import de les subvencions
se subvencionaran les actuacions d’acord amb l’ordre de puntuació que s’hagi obtingut, amb un màxim de 20.000,00 € per sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. El percentatge màxim a atorgar serà del 75 % del pressupost elegible

 

Àmbit temporal de les accions subvencionables
Es podran imputar a aquesta subvenció les despeses realitzades entre l’1 de novembre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018.

Termini de resolució, notificació i justificació
6.1. Termini de resolució
El termini màxim per adoptar la resolució de la convocatòria i notificar-la és de sis mesos a comptar de la data d’acabament del termini de presentació de les sol·licituds.

En cas que transcorri el termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució als interessats, la sol·licitud de concessió de la subvenció es considerarà desestimada per silenci administratiu.

6.2. Termini de notificació
La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar de la data d’adopció de l’acord.

6.3. Termini de justificació
La justificació d’haver realitzat l’actuació es podrà formalitzar des de l’acabament de l’activitat fins al 15 de novembre del 2018.

7. règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució escau interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar del dia següent al de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es podrà interposar un recurs de reposició davant del president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes a comptar del dia següent al de la notificació.

8. Publicitat
aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Diputació i en el seu lloc web, i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n publicarà un extracte en el BOPG.

La convocatòria restarà condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves determinacions.” 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca