neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions al programa de suport a projectes de promoció agroalimentària Girona Excel·lent Col·lectius

01/04/2018

 

Beneficiaris
Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases les enti- tats següents:

 Les entitats adherides a Girona Excel·lent – Col·lectius

Els ens locals de la demarcació de Girona que acreditin mitjan- çant un certificat signat pel secretari/ària que gestionen projec- tes i/o espais públics vinculats a la promoció agroalimentària.

Finalitat

Estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions de l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona per finançar el programa de suport a projectes de promoció agroalimentària Girona Excel·lent – Col·lectius.

Bases reguladores

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es varen aprovar en sessió plenària el passat 20 de juny de 2017 i publicades en el BOP número 122, de 27 de juny de 2017.

Import
L’import total destinat a la convocatòria és de 62.000,00 euros. El crèdit pressupostari per a cadascuna de les resolucions va amb càr- rec a les aplicacions pressupostàries següents:

aplicació pressupostària 220/4300/48011 ajuts a entitats no lucrati- ves-Campanya Girona-Excel·lent. Import: 22.000,00 €

aplicació pressupostària 220/4300/46207 ajuts a ajuntaments- Campanya Girona Excel·lent. Import: 20.000,00 €

aplicació pressupostària 220/4300/46504 ajuts a consells comar- cals- Campanya Girona Excel·lent. Import: 20.000,00 €

Total: 62.000,00 €

Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà 20 dies hàbils després.
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model nor- malitzat disponible a la web de la Diputació de Girona (www.ddgi. cat), i han de complementar-se amb la documentació que recull l’ar- ticle 8 de les bases reguladores.

Justificació
La justificació de la realització de l’actuació es podrà formalitzar des de l’acabament de l’activitat fins al 15 de novembre de 2018.

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca