neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions adreçades a les administracions locals i entitats sense ànim de lucre per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals

30/01/2018

Objecte i finalitat

Regular, d’acord amb les bases especifiques publicades al BOP de Girona número 44, de 3 de març de 2017, les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona , en endavant Dipsalut, a ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals.

Dipsalut té com a objectiu donar suport a totes aquelles actuacions que portin a terme els municipis i que comportin el desplegament de programes, projectes i accions de promoció de la salut dins l’àmbit municipal per promoure una major qualitat de vida de les persones.

És a través de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida que s’impulsen i desenvolupen estratègies i dispositius que permetin incidir en entorns saludables, en els estils de vida, en polítiques promotores de la salut, en la participació social i en la reorientació dels dispositius existents.

En aquest sentit Dipsalut, a través d’aquesta convocatòria pretén donar suport econòmic als ajuntaments per les despeses originades pel funcionament ordinari del consultori, que proporciona atenció sanitària no especialitzada en l’àmbit de l’atenció de salut, la qual és d’interès públic ja que contribueix a l’assoliment dels objectius de salut de la població de la demarcació de Girona.

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva.

El període subvencionable comprèn entre l’1 de gener del 2017 i el 31 de desembre del 2017.

Només es concedirà una subvenció per ajuntament i any.

Crèdits pressupostaris

L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de dos cents mil euros (200.000,00 €) 

 Destinataris i condicions

Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria, els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut i que disposin d’un consultori local.

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença el dia següent de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 28 de febrer de 2018. 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca