neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions adreçades a les administracions locals i entitats sense ànim de lucre per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels centres municipals de formació d’adults i centres docents d’educació especial ubicats a la demarcació de Girona

30/01/2018

 Beneficiaris

Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria les següents entitats de la demarcació de Girona:

Per la línia de despeses derivades del funcionament dels centres municipals de formació d’adults:

– Les administracions públiques locals.

Per la línia de despeses derivades del funcionament dels centres do-ents d’educació especial:

– Les administracions públiques locals i el seu sector públic vinculat i entitats sense ànim de lucre.

Objecte

Dipsalut, a través d?aquesta convocatòria pretén donar suport eco- nòmic a les administracions locals i els seu sector públic vinculat i entitats sense ànim de lucre, per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels centres municipals de formació d’adults i centres docents d?educació especial.

Bases reguladores

Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 44, de 3 de març 2017.

Quantia

L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de cent no- ranta mil euros (190.000,00 €).
Les sol·licituds s’avaluaran d’acord amb els criteris de valoració es- tablerts en el punt 7 de les bases reguladores de la subvenció.

Si després d’aplicar aquests criteris l’import total a atorgar superés el crèdit pressupostari previst en la convocatòria, l’òrgan responsa- ble de la resolució del procediment procedirà al prorrateig de l’im- port global màxim entre tots els beneficiaris de la subvenció, per tal de poder atendre el màxim nombre de sol·licituds possibles, de manera que es concedirà definitivament l?import atorgat.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença el dia següent de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 28 de febrer de 2018. 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca