neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions adreçades a ajuntaments per al suport econòmic a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona per a l’any 2018 (PT10)

13/03/2018

Objecte

Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona que tinguin previst realitzar en l’àmbit de les seves competències en els seus respectius municipis, en el període descrit en la convocatòria, actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes d’insectes, inclòs el mosquit tigre, rosegadors i aus.

no es consideraran objecte d’aquesta convocatòria les actuacions sobre animals domèstics, animals de companyia (gats i gossos) i animals asselvatjats urbans. Tampoc es consideraran objecte d’aquestes bases els tractaments següents: fitosanitaris, de corcs i de tèrmits.

Naturalesa i forma de concessió

els ajuts econòmics objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona o en aquestes bases. no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

els ajuts es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el sistema de concurs i convocatòria oberta i per un import amb referència a un percentatge de la despesa subvencionable, d’acord amb l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Les subvencions concedides podran ser compatibles amb altres ingressos o ajudes que tinguin el mateix objecte, sempre que aquestes siguin detallades en el compte justificatiu. S’admetrà la subcontractació total de l’activitat subvencionada, excepte en els casos previstos per l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Queda prohibit concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones vinculades a l’entitat beneficiària.

Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte d’aquestes bases els ajuntaments de la demarcació de Girona que estiguin adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut.

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 Dins de cada convocatòria només s’atorgarà una única ajuda per ajuntament i any.

Quedaran expressament exclosos aquells ajuntaments que hagin signat un Pla anual d’actuacions amb Dipsalut i que aquest inclogui qualsevol activitat que respongui a l’objecte d’aquestes bases.

Termini per presetar les sol·licituds: del 21/03/2018 al 13/06/2018 

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca