neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions adreçades a ajuntaments per al manteniment de parcs urbans de salut i xarxes d’itineraris saludables per a l’any 2018

19/03/2018

Objecte i finalitat

L’objecte d’aquesta convocatòria i d’acord amb les bases reguladores específiques és regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses derivades del manteniment dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables.

Dipsalut té com a objectiu donar suport a totes aquelles actuacions que portin a terme els municipis i que comportin el desplegament de programes, projectes i accions de promoció de la salut dins l’àmbit municipal per promoure una major qualitat de vida de les persones.

És a través de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida que s’impulsen i desenvolupen estratègies i dispositius que permetin incidir en entorns saludables, en els estils de vida, en polítiques promotores de la salut, en la participació social i en la reorientació dels dispositius existents.

en aquest sentit Dipsalut, a través d’aquesta convocatòria, pretén promoure el manteniment i el bon estat dels equipaments vinculats al programa “Parcs urbans de Salut i xarxes d’Itineraris saludables”, en els que es duen a terme activitats que incideixen en la millora de la salut dels usuaris/àries i, per tant, contribueixen a l’interès públic.

el procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva. el període subvencionable comprèn entre l’1 de juliol del 2017 i el 31 de juliol del 2018. només es concedirà una subvenció per ajuntament i any.

Crèdits pressupostaris

L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de cent nou mil tres-cents euros (109.300,00 €), amb càrrec a l’aplicació del pressupost de Dipsalut d’enguany.

 

Destinataris i condicions

Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria, els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut i que disposin d’almenys un dels equipaments inclosos dins el programa Pm01 – Programa de Parcs urbans de Salut i xarxes d’Itineraris Saludables.

Presentació de sol·licituds

el termini de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença el dia següent de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 25 d’abril de 2018. 

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca