neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions adreçades a ajuntaments, a consells comarcals, a consorcis d’acció/benestar social i a entitats sense ànim de lucre per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social de la demarcació de Girona, any 2018

05/07/2018

Objecte

L’objecte de la convocatòria és regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, a consells comarcals i a consorcis d’acció/benestar social per al finançament de:

  • –  despeses d’inversió en equipaments que permetin millorar els centres de serveis socials destinats a l’atenció de persones beneficiaries. Les millores poden orientar-se a la modernització del mobiliari, a la climatització, a l’accessibilitat i a totes aquelles característiques que permetin millorar la qualitat assistencial de les persones usuàries de la xarxa de serveis socials.

  • –  despeses d’inversió vinculades a la modernització i/o adaptació del parc de vehicles destinats a la mobilitat dels usuaris.

    Queden explícitament excloses les inversions destinades a les oficines tècniques.
    El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva.

    Període subvencionable: només es subvencionaran les actuacions que tinguin lloc entre l’1 de gener de 2017 a 30 de setembre de 2018.
    Cap peticionàri podrà rebre més d’una subvenció en el marc de la convocatòria i tan sols s’acceptarà un projecte per comarca.

Crèdits pressupostaris

L’import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de vuitanta-nou mil euros (89.000,00 €)

Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria els consells comarcals i els consorcis d’acció/benestar social que realitzin o tinguin previst realitzar serveis d’atenció social a la demarcació de Girona i que compleixin les condicions específiques de les bases.

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds del primer procediment comença el dia següent de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 12 de juliol de 2018.

En cas que hi hagi crèdit sobrant del primer procediment, Dipsalut pot optar per iniciar un segon procediment.

Les sol·licituds s’han de presentar per registre electrònic, de conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini establert a la convocatòria, signades pel representant legal de l’entitat.

Per presentar la sol·licitud cal omplir el formulari específic de la sol·licitud disponible la seu electrònica de Dipsalut (https:// seu.dipsalut.cat).

Amb la presentació de la sol·licitud, l’interessat autoritza Dipsalut a efectuar les consultes necessàries a efecte de comprovar que el beneficiari es trobi al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord amb l’article 22.4 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Si el sol·licitant denega expressament aquesta autorització, haurà de presentar els certificats d’acreditació de les administracions corresponents juntament amb la sol·licitud.

Veure el punt 6 de les bases reguladores de la subvenció 

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca