neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions a museus i col·leccions de les comarques gironines per dotar-se d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies per a l’any 2018

01/04/2018

 Objecte i finalitat

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a museus i col·leccions de les comarques gironines, dins del programa «Sub- vencions de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benes- tar de la Diputació de Girona, per tal que museus i col·leccions de les comarques gironines es dotin d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies», d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 23 de gener de 2018 i publicades al BOP núm. 21, de 30 de gener de 2018.

Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària L’import total destinat a la convocatòria és de 30.000,00 € 

 

Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a par- tir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG. 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca