neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Subvencions per promoure el treball en la indústria local

28/11/2017

 

Primer. Beneficiaris.

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats locals de la demarcació de Barcelona que es detallen a continuació, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei general de subvencions: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats de municipis i consorcis adscrits a un ens local.

L’Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents no poden ser beneficiaris dels presents ajuts.

En tot cas, per poder ser beneficiàries d’aquestes subvencions, les esmentades entitats locals hauran de reunir les següents condicions:

1. Tenir un mínim de 30.000 habitants.

2. Aquells ens locals que tinguin menys de 30.000 habitants també es podran presentar mitjançant una agrupació territorial, sempre i quan amb aquesta agrupació territorial s’assoleixi un mínim de 30.000 habitants. En aquest cas, hauran d’acreditar-la i designar un representant que serà l’interlocutor i responsable de l’acció davant la Diputació de Barcelona. Al respecte, també convé destacar que no és necessari que les entitats agrupades siguin territorialment colindants, sempre i quan, comparteixin la mateixa especialitat productiva.

3. Aquells ens locals que impulsin projectes d’àmbit comarcal també es podran presentar encara que el seu territori d’actuació tingui un nombre inferior a 30.000 habitants.

El nombre d’habitants de cada població es determinarà d’acord amb les últimes dades del Padró municipal d’habitants publicades al web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (www.idescat.cat) en el moment de la publicació d’aquesta convocatòria.

Les entitats locals que compleixin els requisits per ser beneficiàries, establerts en aquesta convocatòria i bases específiques, només podran sol·licitar un únic projecte. No obstant això, s’admet la possibilitat que un mateix ens local que hagi presentat una sol·licitud també participi en l’execució d’altres projectes sempre i quan ho faci com a ens executor, conjuntament amb altres ens locals, i no com a entitat sol·licitant.

Segon. Objecte

L’objecte de la present convocatòria i les seves bases específiques és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local durant el període 2018-2019, destinades a finançar projectes locals per a la promoció de la competitivitat de la indústria local fonamentats en una estratègia territorial de desenvolupament econòmic, a través del desplegament d’accions de desenvolupament competencial i retenció del talent de persones en situació d’atur i/o de promoció professional de persones que ocupen un lloc de treball en condicions precàries.

Tercer. Bases reguladores.

Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 maig de 2017).

Quart. Quantia.

El pressupost màxim que es destinarà per al període d’execució previst a la base 3 per a la concessió de les subvencions regulades a la present convocatòria serà de quatre milions d’euros (4.000.000 eur).

La distribució pressupostària serà la següent:

– Amb càrrec al pressupost de l’anualitat 2018 s’imputen 400.000 eur.

– Amb càrrec al pressupost de l’anualitat 2019 s’imputen 1.600.000 eur.

– Amb càrrec al pressupost de l’anualitat 2020 s’imputen 2.000.000 eur.

Les despeses consignades a les anualitats 2018, 2019 i 2020 seran condicionades a l’existència de crèdit hàbil i suficient.

Aquests imports aniran a càrrec de les partides del Capítol 4, segons la naturalesa jurídica de cada entitat beneficiària, dins del programa 24100 de l’orgànic 30101-Servei de Mercat de Treball, dels pressupostos 2018, 2019 i 2020 de la Diputació de Barcelona.

No podran atorgar-se subvencions per un import total superior a l’esmentat.

L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 75 % del pressupost elegible i revisat per la Diputació de Barcelona referent als projectes subvencionats, i fins a esgotar la consignació pressupostària anteriorment fixada. L’ens local beneficiari haurà d’aportar la resta fins cobrir el 100% del cost del citat pressupost.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació del present extracte d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 25 de gener de 2018. 

VEURE CONVOCATÒRIA

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2017

Cerca