neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Subvencions per al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal de la demarcació de Barcelona, 2016-2018

26/07/2018

Primer. Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions tots els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Barcelona de menys de 300.000 habitants, que siguin titulars o que gestionin llars d’infants, les quals han d’estar creades mitjançant conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i inscrites al Registre de Centres corresponent, i sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

S’inclouen els municipis que ofereixen serveis d’escolarització en el marc de l’Ordre ENS/273/2015 de 25 d’agost, mitjançant la qual s’aprova el Pla experimental de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals.

La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, en els termes indicats a la base específica cinquena.

Segon. Objecte

L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, destinades al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal de la demarcació de Barcelona, pel període 2016-2018, i contribuir a la sostenibilitat econòmica i financera del servei d’escola bressol municipal.

Els principis que inspiren la convocatòria són els de garantir la continuïtat dels serveis i el d’afavorir l’accés als centres i serveis educatius municipals del primer cicle d’educació infantil als infants promovent l’escolarització equilibrada, en condicions d’igualtat d’oportunitats, educació inclusiva i equitat.

Tercer. Bases reguladores

Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).

Quart. Quantia

L’import màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en la present convocatòria serà de TRETZE MILIONS TRES-CENTS MIL EUROS (13.300.000,00 €) i anirà a càrrec del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’any 2018, d’acord amb les aplicacions pressupostàries i per les quanties següents:

Línia 1, destinada al sosteniment del servei d’escola bressol municipal, pel finançament del curs 2016-2017: per un import estimat de NOU MILIONS SET-CENTS MIL EUROS (9.700.000,00 €), a càrrec de les aplicacions pressupostàries G/40300/32000/46200 i G/40300/32000/46801, en funció de la naturalesa jurídica del beneficiari.

Línia 2, destinada al foment de l’escolarització bressol municipal, pel finançament del curs 2017-2018: per un import estimat de TRES MILIONS SIS-CENTS MIL EUROS (3.600.000,00 €), a càrrec de les aplicacions pressupostàries G/40300/32000/46200 i G/40300/32000/46801, en funció de la naturalesa jurídica del beneficiari.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a la consignació pressupostària màxima establerta. No obstant, l’import estimatiu previst per a cada línia es podrà modificar, si una vegada efectuat el procediment de valoració i repartiment de les subvencions no s’exhaureix la quantitat estimativa, de tal manera que el sobrant podrà incrementar-se en l’altra línia de suport, de la manera que s’indica a la base tretzena.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà el 19 de setembre de 2018.

Sisè. Període d’execució

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a finançar les despeses d’actuacions compreses entre els següents períodes:

Línia 1, de sosteniment del servei d’escola bressol municipal: actuacions del curs escolar 2016-2017, compreses entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 d’agost de 2017.

Línia 2, de foment de l’escolarització bressol municipal: actuacions del curs escolar 2017-2018, compreses entre l’1 de setembre de 2017 i el 31 d’agost de 2018.

Setè. Altres dades

Per a l’efectivitat de la concessió de les subvencions que es concedeixen en el marc d’aquesta convocatòria, és necessari que els ens destinataris manifestin expressament l’acceptació de l’ajut en el termini de 7 dies hàbils a partir de la publicació de la resolució al Butlletí Oficial de la Província.

A partir que l’ens destinatari presenti l’acceptació, s’ha de realitzar un pagament per avançat equivalent al 80% de l’import concedit, per cadascuna de les línies.

El pagament del 20% restant es realitzarà prèvia la presentació, dins dels terminis establerts, de la documentació justificativa esmentada en la base dinovena.

El termini per a la justificació de les actuacions serà entre l’1 de gener i el 29 de març de 2019. 

VEURE CONVOCATÒRIA COMPLERTA

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca