neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament, any 2017

21/12/2017

 

D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les subvencions es poden trobar a hhttp://www.diba.cat/ri/cooperacio desenvolupament

Beneficiaris:

a) Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la LGS, i reuneixin alguna de les condicions següents:

Entitats sense ànim de lucre i legalment constituïdes que tinguin un objecte social que sigui coherent amb l’objecte i finalitat de la convocatòria, i amb seu social a la demarcació de Barcelona constituïda amb una antiguitat mínima d’un any abans de la data de publicació d’aquesta convocatòria o delegació permanent a la demarcació de Barcelona establerta de forma continuada amb una antiguitat mínima de cinc anys previs a la data de publicació d’aquesta convocatòria.

Universitats o centres de recerca que hi estan adscrits que tinguin com a un dels seus eixos de treball la cooperació per al desenvolupament, els drets humans i/o la pau, amb seu social o delegació permanent a qualsevol dels municipis de la demarcació de Barcelona.

Agrupacions d’entitats, universitats o ambdues, sense personalitat jurídica diferenciada, en les quals tots els membres compleixin, individualment, els requisits establerts als punts anteriors.

b) Encara que la naturalesa jurídica no coincideixi amb la dels beneficiaris enumerats en la lletra a) anterior, també podran formar part de les agrupacions esmentades els ens locals de la demarcació de Barcelona, els ens locals i regionals del territori on es porti a terme l’acció, qualsevol administració pública d’aquest territori amb relació amb el projecte, i les entitats sense ànim de lucre d’aquest territori que tinguin com a un dels seus eixos de treball la cooperació al desenvolupament, els drets humans i/o la pau. Quan estigui previst que alguna d’aquestes entitats executi una part del projecte serà obligat que constin com a part de l’agrupació.

Objecte.

1. L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, destinades a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament impulsats per entitats sense ànim de lucre, universitats o centres de recerca adscrits i agrupacions d’aquests.

a) Els projectes hauran d’adreçar-se a un o diversos dels objectius següents:
– Reforçar les capacitats dels governs locals i intermedis en els seus àmbits de competència.
– Promoure processos de participació ciutadana, d’incidència i transformació política i social a nivell local i territorial. – Promoure la defensa i garantia dels drets humans a nivell local i territorial. 

 

– Contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a nivell local.

b) Les propostes hauran d’encabir-se en un o diversos dels següents àmbits temàtics:

– Governança democràtica local i regional, participació ciutadana i enfortiment institucional

– Qualsevol dels àmbits sectorials de competència dels governs municipals i intermedis: aigua, sanejament, residus, desenvolupament econòmic local, atenció a les persones, turisme, cultura, joventut, etc

– Promoció i defensa de l’exercici dels drets humans, amb especial atenció als drets dels pobles i als drets de les dones, la infància, el col·lectiu LGBTI, les persones migrants i les persones amb diversitat funcional

– Prevenció de conflictes i construcció de pau en l’àmbit local i territorial
– Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a nivell local
– Desplaçaments forçats de la població en l’àmbit local i territorial
Es valorarà la participació dels governs locals i intermedis en els projectes.

c) Àmbit territorial:

Els projectes hauran de realitzar-se en algun dels Països receptors d’Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD), establerts pel Comitè d’Ajut al Desenvolupament de l’OCDE.

2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, al Pla estratègic de Relacions Internacionals (2017-2020) i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes subvencions hauran de fomentar accions d’interès públic o social que tinguin per finalitat:

– Impulsar actuacions que contribueixin a la millora del desenvolupament humà sostenible i promoguin els drets humans i la cohesió social en l’àmbit local i territorial d’acord amb les prioritats identificades pels destinataris de les actuacions.

Bases reguladores.

Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).

Quantia.

El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en la present convocatòria serà de VUIT CENTS CINQUANTA MIL(850.000) EUR.

L’import individualitzat de les subvencions estarà entre els 60.000 EUR i els 90.000 EUR i el percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 80% del cost total dels projectes subvencionats.

En funció de la disponibilitat pressupostària aquesta quantia es podrà incrementar en un import màxim de CENT CINQUANTA MIL (150.000) EUR.

Termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà el 31 de gener de 2018.

Període d’execució.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, tindran un termini d’execució de 24 mesos, compresos en un període de 36 mesos que s’estendrà entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2020. L’execució haurà de començar dins de l’any 2018. 

 

Justificació de les subvencions.

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se mitjançant un informe parcial que haurà de presentar-se com a màxim en 12 mesos a comptar des de l’inici del termini d’execució del projecte fixat a la sol·licitud i justificar el 70% de la subvenció rebuda fins al moment (primer pagament del 60% del total de la subvenció) i un informe final que haurà de presentar-se en el termini de tres mesos des de la finalització del projecte, no més tard del 31 de març del 2021 excepte en els casos que la Diputació de Barcelona aprovi la pròrroga del termini d’execució o justificació.

 

VEURE CONVOCATÒRIA

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca