neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Subvencions per a les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el Programa Anem al Teatre, per al curs escolar 2018-2019

09/10/2018

Beneficiaris.

1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals que disposin de programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar i que acompleixen els criteris especificats a la base 2, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

– Que siguin ens locals dels municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al teatre. Concretament podran participar els municipis de les comarques del Barcelonès (excepte Barcelona ciutat), el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental. Del Maresme podran participar els municipis de Calella, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Santa Susanna i Tordera. D’Osona podrà participar el municipi de Centelles.

Que les escoles que hi participin pertanyin al municipi de l’ens sol·licitant.
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà d’ofici per part de l’Oficina de Difusió Artística.

3. Es podrà presentar un màxim d’una programació escolar per ens local a realitzar durant el curs escolar 2018-2019 (del 3 de setembre de 2018 al 28 de juny de 2019).

Objecte.

L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística, destinades a donar suport a les programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar, per al curs 2018-2019, en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al teatre.

Serà objecte de suport la programació d’arts escèniques i musicals professionals, en horari escolar, organitzada directa o indirectament per l’ens sol·licitant, que acompleixi amb els següents requisits:

a) Ha de constar d’un mínim de 3 espectacles d’arts escèniques i/o musicals realitzats per companyies professionals. En els municipis de menys de 5.000 habitants podrà constar d’un mínim de 2 espectacles.

b) S’ha d’adreçar a l’alumnat d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius. c) Ha de tenir lloc entre el 3 de setembre de 2018 i el 28 de juny de 2019.
d) Ha d’establir un preu d’entrada per l’activitat a pagar per l’alumnat.

e) Ha de realitzar les sessions als diferents equipaments escènics, preferentment de titularitat municipal, del mateix municipi o municipi proper, en el cas que el municipi no disposi d’equipament escènic o que no tingui les condicions necessàries per a l’acolliment dels espectacles i/o concerts corresponents. Els espais hauran de tenir les condicions adequades en matèria d’higiene, climatització i seguretat. En el cas de les sessions de teatre-debat, podran ser realitzades al mateix centre docent. El teatre-debat consisteix en sessions de teatre que treballen els valors i inclouen un debat posterior entre actors i espectadors. Estan adreçades a grups reduïts d’un màxim de 70 alumnes. 

Termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals. 

VEURE CONVOCATÒRIA COMPLERTA

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca