neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Subvencions per a la promoció dels drets humans a l’àmbit internacional, any 2017

21/12/2017

 

Objecte.

1. L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, destinades a finançar accions de promoció i defensa dels drets humans en l’àmbit internacional i de foment d’un ordre internacional més equitatiu i solidari impulsades per entitats sense ànim de lucre, universitats o centres de recerca adscrits i agrupacions d’ambdues.

a) Els projectes hauran d’adreçar-se a un o diversos dels objectius següents:

– Donar suport a campanyes internacionals de promoció i defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals en l’àmbit internacional i a favor de la construcció d’un ordre global més equitatiu i solidari.

– Donar suport a accions de promoció i defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals en els països i territoris amb greus vulneracions de drets humans que no són objecte de la Convocatòria per al suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi convocatòria 201720175120009453).

b) Les propostes hauran d’encabir-se en un o diversos dels següents àmbits temàtics:

Tots els drets humans internacionalment reconeguts, amb especial atenció als drets dels pobles, i als drets de les dones, els infants, el col·lectiu LGBTI, els migrants i les persones amb diversitat funcional.

Democràcia i Estat de dret.
Exercici efectiu de la llibertat d’expressió.
Llengües minoritàries i minoritzades.
Llibertat de culte.
Combat del racisme i la xenofòbia.
Responsabilitat social de les empreses transnacionals. Treball infantil.
Justícia internacional.
Control d’armes.
Combat de la corrupció i dels paradisos fiscals. Governança global i arquitectura institucional internacional. Medi ambient i canvi climàtic.
Tràfic de persones i crim organitzat.

Es valorarà la participació dels governs locals i intermedis en els projectes. c) Àmbit territorial:

Països i territoris amb greus vulneracions de drets humans que no són receptors d’Ajut Oficial al Desenvolupament establerts pel Comitè d’Ajut al Desenvolupament de l’OCDE i per tant no són objecte de la Convocatòria per al suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi convocatòria 201720175120009453)

Actuacions internacionals que abastin diversos països.

2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, al Pla estratègic de Relacions Internacionals (2017-2020) i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes subvencions hauran de fomentar accions d’interès públic o social que tinguin per finalitat: 

 

Promoure l’exercici efectiu dels drets humans i les llibertats fonamentals en l’àmbit internacional i contribuir als esforços per construir un ordre global més equitatiu i solidari.

Bases reguladores.

Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).

Quantia.

El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en la present convocatòria serà de QUATRE-CENTS MIL (400.000) EUR.

L’import individualitzat de les subvencions estarà entre els 60.000 EUR i els 80.000 EUR i el percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 80% del cost total dels projectes subvencionats.

En funció de la disponibilitat pressupostària aquesta quantia es podrà incrementar en un import màxim de VUITANTA MIL (80.000) EUR.

Termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà el 31 de gener de 2018.

Període d’execució.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, tindran un termini d’execució de 24 mesos, compresos en un període de 36 mesos que s’estendrà entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2020. L’execució haurà de començar dins de l’any 2018.

Justificació de les subvencions.

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se mitjançant un informe parcial que haurà de presentar-se com a màxim en 12 mesos a comptar des de l’inici del termini d’execució del projecte fixat a la sol·licitud i justificar el 70% de la subvenció rebuda fins al moment (primer pagament del 60% del total de la subvenció) i un informe final que haurà de presentar-se en el termini de tres mesos des de la finalització del projecte, no més tard del 31 de març de 2021 excepte en els casos que la Diputació de Barcelona aprovi la pròrroga del termini d’execució o justificació.

VEURE CONVOCATÒRIA

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca