neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Subvencions per a la instal·lació de calderes i/o xarxes de calor municipals alimentades amb estella forestal, llenya o pèl·lets, per als exercicis 2018 i 2019

21/05/2018

Beneficiaris, requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los.

1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ajuntaments de la província de Barcelona que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

– Ser ens locals adherits al Pacte d’Alcaldes/esses per l’energia i el clima.
– No haver iniciat l’execució de l’obra en la data de publicació de les presents bases.

– Els edificis on es vulguin fer les instal·lacions han de ser existents i no haver fet un canvi d’ús en el darrer any.

2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article cinc.

Objecte i finalitat de les subvencions.

L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu:

– Dotar al territori de calderes i/o xarxes de calor alimentades amb estella forestal, pèl·lets o llenya més grans que alimentin major nombre d’edificis municipals.

– Millorar l’eficiència i les emissions de les calderes existents en xarxes de calor sempre i quan utilitzin com a combustible estella que compleixi amb les característiques dels de classe A1 i A2 i B1 segons ISO17225:4:2014.

Aquests projectes han de tenir les característiques següents:

– Calderes d’una potència nominal igual o major a 70 kW que utilitzin com a combustibles estella forestal, pèl·lets o llenya i/ o xarxes de calor, que subministrin a equipaments municipals de titularitat pública.

– Substitucions de calderes existents de biomassa en xarxes de calor que utilitzin com a combustible estella que compleixi amb les característiques dels de classe A1 i A2 i B1 segons ISO17225:4:2014.

Bases reguladores.

Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).

Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària. 

 El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en la present convocatòria serà de 1.500.000,00 €, dels quals:

– Cent cinquanta mil euros (150.000,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària G/50500/17210/76200 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’any 2018, i;

– Un milió tres-cents cinquanta mil (1.350.000,00 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària G/50500/17210/76200 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’any 2019, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.

Import individualitzat de les subvencions.

Les sol·licituds seran ordenades de major a menor puntuació segons els criteris de objectius de puntuació que figuren a l’apartat núm. 11.

En casos d’empat es prioritzaran les instal·lacions amb menor potència.

Si també estiguessin empatats per aquest darrer criteri, la priorització serà el de menor Quocient següent € (PEC iva inclòs) / kW tèrmic potència.

Les subvencions s’atorgaran amb el seu import màxim començant per la major puntuació, fins arribar a la primera sol·licitud que ja no pugui rebre l’import màxim. A la primera sol·licitud que ja no pugui rebre l’import màxim, se li atorgarà la quantia restant de la partida pressupostària, per tal d’esgotar la consignació pressupostària anteriorment fixada.

La quantia de la subvenció per cada sol·licitant no podrà superar els límits següents: – El 50% del preu d’execució del contracte (PEC) del projecte (IVA inclòs).
– L’import de 250.000,00 €.

Termini de presentació de sol·licituds(16/06/2018)

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà transcorreguts 30 dies naturals.

Període d’execució.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre la data de publicació de l’extracte de la present convocatòria al BOPB i el 30 de setembre de 2019.

Termini per a la justificació.
El termini per a la justificació de les actuacions finalitza el 16 d’octubre de 2019. 

VEURE CONVOCATÒRIA COMPLERTA

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca