neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Subvencions per a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics organitzats per ens locals públics o entitats privades del sector cultural, 2017

13/07/2017

 

Beneficiaris.

1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions els ens locals o les persones jurídiques que organitzen fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència que acompleixen els criteris especificats en el punt 2, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

– Tenir el domicili social en un municipi de la demarcació de la Diputació de Barcelona.

– Que l’activitat de la fira, mostra, mercat o festival es desenvolupi totalment a un o més municipis de la demarcació de la província de Barcelona.

2. La concurrència d’aquests requisits es referirà i s’acreditarà al moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.

Objecte.

L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, destinades a finançar fires, mostres, mercats i/o festivals de referència d’especial interès organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural que tinguin com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i difondre les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals i que es realitzin en els municipis de la província de Barcelona (excepte si es realitza exclusivament a la ciutat de Barcelona) durant l’any 2017.

Es considera fira, mostra, mercat i/o festival de referència el que té un caràcter excepcional com a mostra representativa de la cultura a nivell provincial i nacional, i ofereix un conjunt de manifestacions artístiques professionals de nivell superior i unes línies d’actuació molt especialitzades dins del seu àmbit, centrant la seva activitat en alguna temàtica monogràfica dels àmbits següents: arts escèniques, música, fotografia analògica, cinema, televisió, literatura o cultura popular.

Seran susceptibles d’acollir-se a la categoria de referència:
1. Les fires, mostres i/o mercats que compleixin amb els següents requisits:

a) Tenir un pressupost igual o superior a 300.000 EUR.
b) Tenir una trajectòria consolidada de com a mínim 15 anys. 

 

2. Els festivals que complexin amb algun dels següents requisits:
a) Que es desenvolupin en un municipi de més de 60.000 habitants, o que sigui capital de comarca.

b) Si es desenvolupen en un municipi de menys de 60.000 habitants, el festival ha de tenir un pressupost igual o superior a 300.000 EUR.

c) Si tenen un pressupost inferior a 300.000 EUR que siguin exclusius en el seu àmbit o siguin organitzats per consorcis dels quals la Diputació de Barcelona en formi part.

3. Només es subvencionarà el projecte que obtingui més puntuació per cada temàtica. 4. Queden exclosos de suport:

a) Les fires, mostres, mercats i/o festivals que tinguin lloc totalment fora de la província de Barcelona, i els que tenen lloc exclusivament a la ciutat de Barcelona.

b) Les fires, mostres, mercats i/o festivals que hagin rebut subvencions o ajuts directes o indirectes d’algun altre programa o línia de suport de la Diputació de Barcelona.

Bases reguladores.

Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).

Quantia.

El pressupost previst que es destinarà aquest any 2017 per a la concessió de les subvencions regulades en la present convocatòria serà de tres-cents setanta mil EUR (370.000.- EUR) i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46202, tot i que depenent dels ens beneficiaris també poden veure’s afectades les aplicacions pressupostàries G/40103/33410/46901, G/40103/33410/47900 i G/40103/33410/48901 del pressupost de l’any 2017, dels quals 263.000 EUR estan condicionats a l’aprovació definitiva de les corresponents modificacions de crèdit.

Termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals, a saber, fins el :01/08/2017

 

VEURE CONVOCTÒRIA

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2017

Cerca