neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural, any 2018

22/06/2018

Primer. Beneficiaris.

1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals o les persones jurídiques que organitzen fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència que acompleixen els criteris especificats en el punt 2, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

– Tenir el domicili social en un municipi de la demarcació de la Diputació de Barcelona.
– Que l’activitat de la fira, mostra, mercat o festival es desenvolupi totalment a un o més municipis de la demarcació de la província de Barcelona.

2. La concurrència d’aquests requisits es referirà i s’acreditarà al moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.

Segon. Objecte.

L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, destinades a finançar fires, mostres, mercats i/o festivals de referència d’especial interès organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural que tinguin com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i difondre les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals i que es realitzin en els municipis de la província de Barcelona (excepte si es realitza majoritàriament a la ciutat de Barcelona) durant l’any 2018.

Es considera fira, mostra, mercat i/o festival de referència el que té un caràcter excepcional com a mostra representativa de la cultura a nivell provincial i nacional, i ofereix un conjunt de manifestacions artístiques professionals de nivell superior i unes línies d’actuació molt especialitzades dins del seu àmbit, centrant la seva activitat en alguna temàtica monogràfica dels àmbits següents: arts escèniques, música, fotografia analògica, cinema, televisió, literatura o cultura popular.

Seran susceptibles d’acollir-se a la categoria de referència:
1. Les fires, mostres i/o mercats que compleixin amb els següents requisits:

a) Tenir un pressupost igual o superior a 300.000 €.
b) Tenir una trajectòria consolidada de com a mínim 15 anys.

2. Els festivals que complexin amb algun dels següents requisits:

a) Que es desenvolupin en un municipi de més de 60.000 habitants, o que sigui capital de comarca.
b) Si es desenvolupen en un municipi de menys de 60.000 habitants, el festival ha de tenir un pressupost igual o superior a 300.000 €.
c) Si tenen un pressupost inferior a 300.000 € que siguin exclusius en el seu àmbit o siguin organitzats per fundacions del sector públic dels quals la Diputació de Barcelona en formi part.

3. Només es subvencionarà el projecte que obtingui més puntuació per cada temàtica.

4. Queden exclosos de suport les fires, mostres, mercats i/o festivals que tinguin lloc totalment fora de la província de Barcelona, i els que tenen lloc majoritàriament a la ciutat de Barcelona.

Tercer. Bases reguladores.

Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).

Quart. Quantia.

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2018 per a la concessió de les subvencions regulades en la present convocatòria serà de de quatre-cents cinquanta mil euros (450.000.- EUR) i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46202, tot i que depenent dels ens beneficiaris també poden veure’s afectades les aplicacions pressupostàries G/40103/33410/46902, G/40103/33410/47900 i G/40103/33410/48903 del pressupost de l’any 2018, dels quals 205.600 € estan condicionats a l’aprovació definitiva de les corresponents modificacions de crèdit.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals.

La convocatòria serà única.

La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, el model de sol·licitud i els seus annexos es presentaran en un únic document signat electrònicament pel representant legal de l’entitat. En el cas d’entitats privades també es presentarà l’annex de compromís de l’ens local degudament signat electrònicament pel representant legal de l’ens local.

En el cas d’incidències en la presentació electrònica de les instàncies, els interessats, abans de finalitzar el termini concedit a l’efecte, es poden dirigir al Registre General de la Diputació (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari de 8,30 h a 14, 30 h. en dies laborables, o presentar-la per qualsevol dels mitjans previstos a l’art. 16,4 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.

Sisè. Altres dades.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a finançar les fires, mostres, mercats i/o festivals artístics de referència desenvolupats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018.

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, abans de les dates següents:

– Quan l’execució del projecte subvencionat sigui durant el primer semestre de l’any (de l’1 de gener al 30 de juny de 2018), la data màxima de justificació serà el 15 de novembre del 2018.

– Quan l’execució del projecte subvencionat sigui durant el segon semestre de l’any (de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2018), la data màxima de justificació serà el 31 de març de 2019. 

VEURE CONVOCATÒRIA

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca