neopolis@neopolis.cat

NOVA. DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Subvencions destinades a donar suport a les programacions anuals d’activitats de les entitats representatives dels diferents sectors culturals durant l’any 2018

08/06/2018

Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació.

L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017.

La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 23.2.a) LGS.

Objecte i finalitat de les subvencions

 1. L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, destinades a donar suport a la programació anual d’activitats a realitzar l’any 2018 per les entitats que

  1. a)  Integren la representativitat del seu sector cultural a nivell de Catalunya, o bé

  2. b)  Representen globalment els professionals dels diferents sectors de la cultura.

 2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació i, d’acord amb les previsions del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2018, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes d’interès públic o social vinculats a l’activitat de foment, millora, impuls i desenvolupament de les activitats que les entitats representatives dels sectors culturals i/o dels seus professionals duen a terme per donar projecció a la professió i fomentar una major presència del sector en la cultura i en la societat, dins el àmbits de la gestió cultural, la difusió artística i el patrimoni cultural. 

 

Seran objecte de subvenció les activitats vinculades a:

 • –  Assessorament, defensa, representació i promoció dels interessos dels professionals dels sectors culturals.

 • –  Organització d’activitats diverses adreçades als professionals dels sectors culturals.

 • –  Impuls d’activitats adreçades a la ciutadania per donar a conèixer el sector al qual representen.

 • –  Elaboració d’estudis de recerca.

 • –  Creació i/o edició de publicacions especialitzades.

 • –  Organització d’activitats d’informació, comunicació i promoció del sector i dels seus associats.

 • –  Activitats de formació i reciclatge adreçades als seus associats (cursos, jornades, seminaris…) a realitzar dins de les comarques barcelonines.

 • – Dotació de beques i residències per als joves creadors i artistes.

Període d’execució

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a finançar programacions anuals de l’entitat compreses durant el període de l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018. 

 

Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds (05/07/2018)

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà transcorreguts 20 dies hàbils. 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca