neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, Eixos prioritaris 4 i 6 i Projectes d’especialització i competitivitat territorial, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019

03/10/2018

Article 1. Objecte

  1. L’objecte del present règim és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud i gestió de la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, convocatòries “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)” les bases de les quals varen ser aprovades, respectivament, a través de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, (DOGC núm. 7078 , de 14 de març de 2016) i de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril, (DOGC núm. 7113, de 4 de maig de 2016).

  2. Mitjançant la present línia de suport, la Diputació de Barcelona finança fins a un màxim del 25 per cent de la despesa elegible de les actuacions seleccionades, en el marc de les dues convocatòries esmentades, en favor dels ens del seu àmbit territorial.

  3. Amb aquesta iniciativa, d’una banda, es preveu reforçar l’execució i viabilitat de les actuacions seleccionades evitant una possible desprogramació i pèrdua d’ajuts FEDER per a Catalunya i, de l’altra, es contribueix a fomentar l’equilibri territorial, l’eficiència i el treball en partenariat entre els ens locals de la demarcació, posant a disposició d’aquells ens locals que compleixin els requisits establerts a les corresponents convocatòries un suport econòmic complementari als ajuts FEDER concedits.

Article 2. Destinataris i operacions seleccionades

  1. Els destinataris de la present línia de suport són els municipis i comarques de la demarcació de Barcelona que han esdevingut entitats beneficiàries d’operacions seleccionades susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014- 2020, convocatòria “Eixos prioritaris 4 i 6”, d’acord amb les resolucions establertes en l’apartat segon del present article. Pel que fa a la convocatòria “Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)”, són destinataris els municipis i comarques que tenen la consideració d’entitat representant, d’acord amb les resolucions establertes en l’apartat segon del present article.

  2. La Diputació de Barcelona, a través de la present línia de suport, finançarà un màxim del 25 per cent del pressupost aprovat com a despesa elegible de les actuacions seleccionades d’acord amb les resolucions esmentades en el punt anterior. 

Termini de presentació de sol·licituds: 31/10/2018

VEURE CONVOCATÒRIA COMPLERTA

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca