neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Subvencions adreçades als ajuntaments de la província de Barcelona per ajudar a finançar les despeses del transport dels escolars dins la campanya Coneguem els nostres parcs 2019

26/07/2018

Primer. Beneficiaris

Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en la present convocatòria, tots els ajuntaments de la província de Barcelona o els seus organismes autònoms amb competències en matèria d’educació.

Segon. Objecte i finalitat de les subvencions

L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió pagament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, adreçades als ajuntaments de la província de Barcelona per ajudar a finançar les despeses del transport dels escolars de sisè curs dels centres d’ensenyament primari, que realitzin visites als espais protegits que gestiona la Diputació de Barcelona, dins la campanya “Coneguem els nostres parcs”, durant el curs escolar 2018 – 2019.

La finalitat d’aquestes subvencions és aconseguir que el major nombre d’escolars es beneficiïn de la campanya “Coneguem els nostres parcs”, promoguda per la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

L’import de la subvenció s’aplicarà a l’efecte de facilitar el transport i accés dels alumnes de sisè curs dels centres d’ensenyament primari a la campanya pedagògica esmentada.

Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals es consideraran nul·les.

Tercer . Bases reguladores

Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).

Quart. Quantia

El pressupost màxim que es destinarà l’any 2019 per a l’atorgament de subvencions regulades en la present convocatòria serà de 60.000,00 € i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostaria G/50400/17230/46200 del pressupost de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals.

L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin serà del 50% del cost de l’activitat subvencionada informat en la sol·licitud de subvenció , i fins esgotar la consignació pressupostaria anteriorment fixada.

En el supòsit d’esgotar el pressupost disponible, l’import a concedir a cadascuna de les activitats subvencionades es determinarà de forma proporcional entre els sol·licitants.

S’estableix que, en cas que el cost final de l’activitat sigui inferior a l’inicialment pressupostat , l’import de la subvenció es reduirà proporcionalment.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 28 de setembre de 2018.

Sisè. Termini execució i justificació
Els Ajuntaments hauran de justificar la realització de l’activitat subvencionada abans del 1 d’octubre de 2019.

Caldrà que l’ens beneficiari presenti una certificació de les despeses efectuades signada per un funcionari públic habilitat en l’exercici de les seves funcions i una memòria de l’actuació subvencionada.

S’ha de justificar el cost total de l’activitat amb la indicació de si aquest ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat

La despesa de l’activitat subvencionada haurà de ser igual o superior al doble de la quantitat atorgada. 

VEURE CONVOCATÒRIA COMPLERTA

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca