neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Ajuts del Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 2018, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019

26/07/2018

Primer. APROVAR el “Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 2018″, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que es regeix per les bases de la convocatòria, que són el règim que es conté en l’annex 1 que forma part del present dictamen i que inclou, entre d’altres extrems, els recursos que es convoquen, els seus destinataris i els criteris de concessió.

Segon. AUTORITZAR una despesa màxima de SIS MILIONS D’EUROS (6.000.000 €) del pressupost de despeses de les anualitats 2018 i 2019 per al finançament dels ajuts concedits en el marc del “Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament en baixa 2018”, imputant-se amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i a les anualitats que s’assenyalen a continuació:

a) Amb càrrec a l’anualitat 2018, dos milions d’euros (2.000.000 €), amb la següent distribució:
– Un milió i mig d’euros (1.500.000 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària

G/50500/17210/76262.

– Mig milió d’euros (500.000 euros), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50500/17210/46262.

b) Amb càrrec a l’anualitat 2019, quatre milions d’euros (4.000.000 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50500/17210/76262.

Les despeses corresponents a les entitats municipals descentralitzades s’aplicaran a les aplicacions pressupostàries següents en cas que resultin beneficiàries dels presents ajuts:

– Pel que fa a les despeses amb càrrec a l’anualitat 2018, a les aplicacions G/50500/17210/46862 i G/50500/17210/76862.

– Pel que fa a les despeses amb càrrec a l’anualitat 2019, a l’aplicació G/50500/17210/76862.

Tercer. DECLARAR la pluriennalitat de la despesa i CONDICIONAR l’aplicació dels recursos aprovats en l’acord segon a l’aprovació definitiva del pressupost de l’exercici 2019 de la Diputació de Barcelona.

Quart. ELEVAR, de forma excepcional, els percentatges establerts a l’article 174.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, respecte els compromisos de despesa de caràcter pluriennal.

Cinquè. APROVAR els formularis normalitzats de Memòria de sol·licitud, el formulari Informació sobre l’execució del servei d’abastament d’aigua en baixa 2018, i els models normalitzats de justificació de despeses del “Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament en baixa 2018”, els quals consten a l’annex 2 que forma part del present dictamen.

Sisè. APROVAR la incorporació dels tràmits de sol·licitud i de justificació de despeses del “Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament en baixa 2018” a la Seu Electrònica Corporativa, apartat “Tràmits de la Xarxa de Governs Locals”, i aprovar les fitxes corresponents, les quals consten a l’annex 3 que forma part del present dictamen.

Setè. ESTABLIR que correspon a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts incorporats a la Seu Electrònica Corporativa.

Vuitè. PUBLICAR aquest dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 25/09/2018

VEURE CONVOCATÒRIA COMPLERTA

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca