neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Ajuts del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019

08/05/2018

Objecte

  1. L’objecte del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019 és prestar cooperació i assistència als governs locals en mesures formatives, amb la finalitat de contribuir a la definició d’itineraris educatius i a ampliar les garanties de permanència i retorn al sistema educatiu.

  2. El Programa també pretén millorar els nivells competencials i les qualificacions i, d’aquesta manera, contribuir a la lluita contra l’abandonament escolar prematur a la demarcació de Barcelona, sota els principis d’igualtat d’oportunitats, educació inclusiva, equitat territorial i suficiència financera.

Línies d’actuació

El terme transicions educatives fa referència a polítiques basades en dispositius i serveis públics locals de formació, d’orientació i acompanyament en quatre línies d’actuació:

  1. Línia 1: realització de cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius, que inclou les següents modalitats: Cursos de preparació per a l’accés a Cicles Formatis de Grau Mitjà i Cursos de preparació per a l’accés a Cicles Formatis de Grau Superior

  2. Línia 2: realització de Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans d’iniciació professional (PIP) 

  3. Línia 3: realització de Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans de transició al treball (PTT)

  4. Línia 4: realització de projectes de suport a les transicions educatives, que incloguin cursos, recursos educatius i accions d’orientació i acompanyament

Ens destinataris

 1. 1. Són destinataris del present Programa els municipis i les comarques de la demarcació de Barcelona, les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats, les comunitats de municipis i els consorcis adscrits a un ens local de la demarcació de Barcelona.

  2. La ciutat de Barcelona no ostenta la condició d’ens destinatari en el marc del present Programa complementari per raó de la seva subjecció a un règim especial i l’articulació d’una relació de caràcter bilateral i convencional amb aquesta Corporació.

 2.  

Reconeixement específic als petits municipis

 1. En el marc del present Programa complementari, i prenent en consideració l’asimetria territorial i el principi de diferenciació, s’efectua un tractament específic als municipis de fins a 1.000 habitants, en el marc de la clàusula 7a del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”, consistent en la possibilitat de sol·licitar assistència tècnica i jurídica especialitzada mitjançant qualsevol dels canals de contacte disponibles.

 2. L’oficina de suport al petit municipi, responsable de la bústia petitmunicipi@diba.cat, es el canal que vehicula les consultes que aquest col·lectiu de municipis planteja a la Diputacio de Barcelona. 

 

Presentació de les sol·licituds

 1. El termini de sol·licitud s’inicia l’endemà de la publicació del Programa en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitza el 31 de maig de 2018.

 2. L’ens destinatari ha de presentar una única sol·licitud per a totes les línies d’actuació establertes, a la que s’han d’adjuntar els formularis P1-011-16 per a la Línia 1, P1-012-16 per a la Línia 2, P1-013-16 per a la Línia 3 i/o P1-014-16 per a la Línia 4, que inclouen les dades que s’han de fer constar de cada línia.

 3. La presentació de la documentació establerta és requisit indispensable per a l’admissió i tramitació de la sol·licitud.

 4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’alcalde/essa, en el cas dels ajuntaments, de president/a, en el cas d’altres ens, i de secretari/ària, poden signar i presentar sol·licituds

VEURE CONVOCATÒRIA

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca