neopolis@neopolis.cat

NOVA. DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES: Subvencions del Programa de Treball i Formació per a l’any 2018

09/10/2018

Objecte

1. Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l’any 2018 per a la presentació de les sol·licituds de subvenció, dins del Programa Treball i Formació, per a les accions d’experiència laboral, de formació i coordinació i suport, d’acord l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa de Treball i Formació (DOGC núm. 7713 de 26.9.2018).

Per a les accions d’experiència laboral i de formació, s’obren les línies de subvenció següents:

1.1.Treball i Formació per a persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l’ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 45 anys (PANP), que inclou dos tipus d’accions en funció de la durada:

a) PANP 6: Contractacions de 6 mesos a jornada completa i acció de formació. b) PANP 12: Contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació.

1.2.Treball i Formació per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (PRGC), que inclou dos tipus d’accions en funció de la durada:

a) PRGC 6: Contractacions de 6 mesos a jornada completa i acció de formació. b) PRGC 12: Contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació.

1.3.Treball i Formació per a dones en situació d’atur (DONA), que inclou un tipus d’acció en funció de la durada:

a) DONA 12: Contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació.

1.4.Treball i Formació per a persones que obtinguin una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social (ACOL), que inclou un tipus d’acció en funció de la durada:

a) ACOL 12: Contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació.

2. D’acord amb la base 5.2 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, la durada de les accions de formació és:

a) Acció de formació de certificat de professionalitat: mínima de 80 hores i màxima de 200 hores. b) Acció de formació transversal: mínima de 60 hores i màxima de 80 hores.

I les accions de formació transversal a realitzar en aquesta convocatòria són les que consten a l’annex 4 d’aquesta Resolució.

Entitats beneficiàries

Podran ser entitats beneficiàries d’aquesta convocatòria, d’acord amb la base 3 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, les següents:

a) Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles, per a les línies de subvencions previstes a l’article 1.1, 1.2, 1.3 i per les accions de coordinació i suport d’aquesta Resolució.

b) Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes amb centre de treball a Catalunya, per a les línies de subvenció previstes a l’article 1.2 i 1.4. d’aquesta Resolució. 

Termini de presentació de sol·licituds: 23/10/2018

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca