neopolis@neopolis.cat

NOVA. DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT: Subvencions per a fomentar la identificació i l’esterilització dels animals de companyia, any 2018

10/07/2018

D’acord amb el capítol II del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril (DOGC núm. 5113, 17.4.2008) correspon als ens locals recollir, controlar, fer-se càrrec dels animals abandonats i perduts i disposar de centres de recollida per a aquests animals. Els ens locals poden concertar l’execució d’aquests serveis amb entitats externes, preferentment associacions de protecció i defensa dels animals.

Des de l’any 1999 s’han convocat ajuts per a les entitats de protecció i defensa dels animals i des de l’any 2006 per als ens locals. A partir de l’any 2012, es van unificar les dues convocatòries en una de sola. Ha permès millorar la distribució dels recursos disponibles i agilitar la tramitació de la convocatòria. Enguany, se segueixen destinant els recursos disponibles a les actuacions directes en relació amb els animals de companyia (identificació i esterilització).

Atès el que disposen el capítol 9 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions;

D’acord amb l’Ordre TES/62/2018, de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per fomentar la identificació i esterilització dels animals de companyia,

Resolc:

—1 Convocar les subvencions per fomentar la identificació i l’esterilització dels animals de companyia, per a l’any 2018.

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades en l’Ordre TES/62/2018, de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per fomentar la identificació i l’esterilització dels animals de companyia (DOGC núm. 7640, de 12.06.2018).

—3 La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 440.000 euros, i la seva concessió s’imputa amb càrrec a les posicions pressupostàries PO12D/460000100/5510/0000 (220.000 euros) a corporacions locals, PO12D/481000100/5510/0000 (20.000 euros) a fundacions i PO12D/482000100/5510/0000 (200.000 euros) a altres institucions sense ànim de lucre dels pressupostos prorrogats de la Generalitat de Catalunya de l’any 2017.

La dotació establerta a les posicions pressupostàries esmentades pot ser modificada d’acord amb la normativa vigent.

—4 Les actuacions subvencionables s’han d’haver realitzat en el període comprès entre el dia 1 de gener i el 31 de desembre de 2017 (ambdós inclosos) i es poden pagar fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria.

—5 D’acord amb el que preveu la base 5 de l’Ordre TES/62/2018, de 7 de juny, la distribució de la quantitat dels 440.000 euros es fa de la manera següent: 

 

Identificació i esterilització d’animals de refugi: 80%.
Identificació i esterilització de gats de carrer: 10%.
Identificació i esterilització d’animals en campanyes de sensibilització: 10%.

Els imports unitaris màxims per a cada actuació són els següents: Identificació mitjançant microxip: 30 euros
Esterilització gossa: 120 euros
Esterilització gos: 90 euros

Esterilització gata: 80 euros Esterilització gat: 40 euros

—6 El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a la base 8 de l’Ordre TES/62/2018, de 7 de juny, és d’un mes des de la publicació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca