neopolis@neopolis.cat

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: Compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals

12/04/2018

Convocatòria

S’obre la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments de Catalunya amb una població de dret de fins a 2.000 habitants (de conformitat amb les xifres oficials publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya referides a l’any 2016) perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici de 2018, i publicar aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Bases reguladores

Les bases de la convocatòria són les que estableix el Decret 69/2008, d’1 d’abril, de regulació d’un sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.

 

Dotació pressupostària

Els càrrecs electes dels municipis amb una població inferior a 1.000 habitants, de conformitat amb les xifres oficials publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya referides a l’any 2016, no poden tenir una dedicació superior al 75%.

Les compensacions econòmiques, que tenen caràcter reglat, s’han d’abonar amb caràcter de bestreta, mitjançant un únic pagament a càrrec de la partida pressupostària GO03D/460.0001/711, “A corporacions locals”. L’import màxim de la partida és de 4.500.000,00 euros. L’import previst es podrà ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries.

La quantia de la compensació per als tres trams de població que determina el Decret 69/2008, d’1 d’abril, és la següent:

Import màxim anual (corresponent a 12 mesos de dedicació completa): Fins a 100 habitants: 10.339,44 euros.
De 101 a 500 habitants: 12.398,76 euros.
De 501 a 2.000 habitants: 17.505,72 euros.

Import màxim mensual (corresponent a 1 mes de dedicació completa): Fins a 100 habitants: 861,62 euros.
De 101 a 500 habitants: 1.033,23 euros.
De 501 a 2.000 habitants: 1.458,81 euros.

En el cas que la disponibilitat pressupostària no sigui suficient per atendre el conjunt de les sol·licituds, la persona titular de la Secretaria d’Administracions Locals acordarà la reducció dels imports de les compensacions de manera proporcional en totes les sol·licituds.

Presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds, aprovades per l’òrgan competent i formalitzades pel secretari/ària o pel secretari/ària interventor/a de l’ens local, s’han de presentar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins a l’11 de maig de 2018, inclòs, per mitjans telemàtics a través de l’extranet de les administracions públiques catalanes, l’EACAT (http://www.eacat.cat).

Termini de presentació de les sol·licituds: 11/05/2018 

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca