neopolis@neopolis.cat

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ: Ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01) corresponents a l’any 2016

06/11/2017

1. Convocar per a l’any 2017 els ajuts destinats als projectes de cooperació entre GAL Leader de Catalunya i als projectes estratègics d’un GAL amb els agents econòmics i socials del seu territori, a càrrec de l’anualitat pressupostària 2018, i als projectes de cooperació entre GAL Leader de Catalunya, a càrrec de l’anualitat pressupostària 2019, d’acord amb l’Ordre ARP/236/2017, que modifica les bases reguladores aprovades en l’Ordre ARP/224/2016, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts (DOGC núm. 7478, de 20 d’octubre de 2017).

2. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de novembre de 2017, inclòs, a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import total d’1.919.000,00 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d’acord amb el que preveu el PDR de Catalunya 2014-2020, aniran a càrrec de la partida pressupostària AG02 D/482000100/6160, dels pressupostos del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (en endavant, DARP) per a les anualitats 2018 i 2019, dotada amb un import màxim anual de 616.930,00 euros, a càrrec del pressupost de l’any 2018 i de 476.900,00 euros a càrrec del pressupost de l’any 2019, la qual cosa suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts.

La resta de finançament, 825.170,00 euros, anirà a càrrec de la partida pressupostària AG02 D/482000100/6160 del fons FEADER dels pressupostos del DARP, per a les anualitats 2018 i 2019, dotada amb un import màxim anual de 465.403,33 euros, a càrrec del pressupost de l’any 2018 i de 359.766,67 euros a càrrec del pressupost de l’any 2019, que representa el 43% del finançament d’aquests ajuts.

Aquesta dotació pressupostària es distribueix de la manera següent:

– Projectes de cooperació entre GAL i/o d’altres persones o entitats col·laboradores, 1.589.000,00 euros, 752.333,33 euros a càrrec de l’anualitat 2018, i de 836.666,67 euros a càrrec de l’anualitat 2019.

– Projectes estratègics d’un GAL amb els agents econòmics i socials del seu territori, 330.000 euros, a càrrec de l’anualitat 2018.

En el cas que l’import de les sol·licituds aprovades en la línia d’actuació de projectes estratègics d’un GAL sigui inferior a la dotació màxima anual establerta de 330.000€, la dotació no concedida es destinarà a incrementar la dotació màxima anual de les actuacions de la línia d’ajuts per a la cooperació entre GAL.

4. L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és el Servei de Programació i Dinamització Rural.

5. L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General de Desenvolupament Rural.

6. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit al GAL serà de quatre mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

7. Contra la resolució del director o la directora general de Desenvolupament Rural, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que se’n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es podrà interposar en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en què s’exhaureixi el termini per resoldre i notificar tal com estableix l’apartat anterior.

8. Els ajuts concedits als GAL es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 6.000 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

9. Les dades personals dels beneficiaris podran ser tractades per organismes nacionals i de la Unió Europea als efectes del compliment de les seves obligacions de gestió i control, de seguiment i avaluació, d’acord amb la normativa reguladora dels ajuts al desenvolupament rural. A tal efecte, els assisteixen els drets continguts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

10. Aquests ajuts cofinançats amb el FEADER es tramiten d’acord amb les funcions d’organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d’octubre, pel qual es constitueix i es regula l’organització i el funcionament de l’organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006).

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenció administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, potestativament, recurs de reposició davant la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d’un mes. 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2017

Cerca