neopolis@neopolis.cat

NOVA. ÀREA METROPOLITANA DE BCN: Subvencions a ajuntaments metropolitans per al desenvolupament d’activitats en l’àmbit de la transparència 2018-2019

08/06/2018

Beneficiaris:

Ajuntaments que formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Objecte:

Subvencions per a la realització de projectes per a la implementació de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Bases reguladores:
Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 31 de maig de 2018. Quart. Quantia:

L’import total de la convocatòria és de 100.000 euros per l’exercici 2018 i 240.000 euros per l’exercici 2019, que fan un total de 340.000 euros. L’import màxim que podrà ser concedit a un ajuntament serà de 15.000 euros i el límit màxim subvencionat sobre el pressupost del projecte serà del 90%.

Termini de presentació de sol·licituds (08-07-2018)

Un mes a comptar des de la data de publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Altres dades:

La sol·licitud anirà acompanyada del projecte pel qual es sol·licita la subvenció.

La subvenció es pagarà en dos parts. La primera, en concepte de bestreta, per la part proporcional que sobre el total atorgat representen els 100.000 corresponents a l’anualitat 2018. En cap cas la bestreta podrà superar el 30% del total de la subvenció atorgada. El segon pagament, de la resta de l’import atorgat, es tramitarà una vegada rebuda l’execució total del projecte.

La convocatòria es resoldrà per aplicació dels següents criteris de valoració:

Adequació del projecte als següents àmbits: retiment de comptes, dret d’accés a la informació pública, cartes de servei, codi ètic, formació, igualtat de gènere i portal de transparència.

Població del municipi.

El caràcter innovador del projecte presentat.

Adhesió al programa Demèter d’equitat de gènere.

Adhesió a las clàusules de transparència en la contractació. 

No obtenció de subvenció en projectes presentats en la convocatòria 2017-2018.

VEURE CONVOCATÒRIA

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca