neopolis@neopolis.cat

NOVA. Ajuts per a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal

07/12/2017

 RESOLUCIÓ ARP/2806/2017, de 23 de novembre, per la qual es convoquen per a l’any 2017 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 08.06.02) (Resolució de 23 de novembre de 2017, publicada en el BOE núm. 295, de 5 de desembre) (ref. BDNS 373374). 

 

Persones beneficiàries.

Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones sol·licitants següents que reuneixin els requisits establerts en l’apartat 2 de l’annex 1 de l’Ordre ARP/222/2015:

a) Els ens locals titulars dels terrenys forestals i les seves associacions, excepte les diputacions provincials, i els consells comarcals que comptin amb l’autorització dels ens locals corresponents, poden ser beneficiaris dels annexos 2, 3, 4 i 5 de l’Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol. 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2017

Cerca