neopolis@neopolis.cat

NOVA. AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA: Ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya, any 2018

01/06/2018

1 Obrir la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya, en règim de prorrateig.

2 La tramitació, la resolució i l’atorgament dels ajuts que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar es regeixen per les bases que aprova la Resolució TES/952/2018, de 10 de maig de 2018.

3 L’assignació màxima estimada de la present convocatòria és de d’un milió vuit-cents mil euros (1.800.000,00 €) a càrrec dels pressupostos de l’Agència de Residus de Catalunya per a l’any 2018 a la partida 460.00.01.

Aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat addicional, d’acord amb l’establert a l’article 92.4 b) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la declaració de disponibilitat de crèdit corresponent amb caràcter previ a la resolució de les subvencions. 

La concessió dels ajuts previstos en aquesta convocatòria està condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió. 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca