neopolis@neopolis.cat

AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA: Subvencions adreçades a les entitats que integren l’Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials

09/07/2018

1 Convocatòria

Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions a les entitats que integren l’Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials per a l’any 2018.

2 Bases reguladores 

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució GAH/1411/2017, de 16 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions a les entitats que integren l’Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials (DOGC núm. 7394 de 20 de juny de 2017).

3 Dotació pressupostària

L’import màxim inicial de la dotació pressupostària d’aquesta convocatòria és d’1.500.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/460.0001 del pressupost de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’exercici 2018.

La dotació inicial es pot modificar d’acord amb la normativa vigent, en funció de la disponibilitat de les dotacions pressupostàries per a l’exercici 2018.

L’atorgament de les subvencions resta condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 2018 en el moment de la resolució de la concessió.

4 Termini per presentar les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC i finalitza el 28 de setembre de 2018.

5 Període impositiu i ingressos computables

5.1 El període impositiu a acreditar, per a aquesta convocatòria, és la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l’exercici del 2016, de la persona titular del contracte i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral.

5.2 De forma excepcional, en el supòsit que la persona titular del contracte o algun membre de la unitat de convivència hagi experimentat durant el 2018 un canvi significatiu en relació amb els ingressos que constin a la declaració de l’IRPF o al certificat d’imputacions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) de 2016, s’admetran els ingressos de 2018 per a la persona de la unitat de convivència afectada pel canvi.

5.3 Els ingressos que s’han de tenir en compte de l’IRPF del 2016 per a l’obtenció de la subvenció són els conceptes definits a les bases reguladores aprovades per la Resolució GAH/1411/2017.

6 Òrgans competents i termini per resoldre

L’òrgan instructor de la convocatòria és la persona titular de l’Àrea d’Ajuts Socials a l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

La competència per a l’atorgament de les subvencions correspon a la persona titular de la Direcció de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per delegació del president de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, segons la Resolució GAH/380/2016, de 15 de febrer.

El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions de concessió de subvencions és de tres mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

7 Notificació i règim de recursos

La resolució es notifica de forma individualitzada a les entitats beneficiàries, d’acord amb l’article 56 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Contra les resolucions de concessió o denegació de les subvencions d’aquesta convocatòria, que exhaureixen la via administrativa, les entitats poden formular, en el termini de dos mesos a comptar de la notificació, el requeriment previst a l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o presentar un recurs contenciós administratiu, d’acord amb la Llei esmentada, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la notificació. —8 Producció d’efectes

Aquesta Resolució produeix efectes a partir de l’endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o un recurs contenciós administratiu davant l’òrgan judicial que sigui competent, segons els criteris de distribució competencial previstos a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la seva publicació.

Barcelona, 29 de juny de 2018 

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca