neopolis@neopolis.cat

AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA: Subvencions adreçades a les entitats que integren l’Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials

10/07/2017

 

Convocatòria

Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions a les entitats que integren l’Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials per a l’any 2017. 

 

Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució GAH/1411/2017, de 16 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions a les entitats que integren l’Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials (DOGC núm. 7394, de 20.6.2017).

Dotació pressupostària

L’import màxim inicial de la dotació pressupostària d’aquesta convocatòria és d’1.500.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/460.0001 del pressupost de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’exercici 2017.

La dotació inicial es pot modificar d’acord amb la normativa vigent, en funció de la disponibilitat de les dotacions pressupostàries per a l’exercici 2017.

L’atorgament de les subvencions resta condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 2017 en el moment de la resolució de la concessió.

Termini per presentar les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 29 de setembre de 2017. 

 

VEURE CONVOCATÒRIA

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2017

Cerca