neopolis@neopolis.cat

NOVA. Agència de l’Habitatge de Catalunya: Ajuts, en forma de bonificació dels interessos d’operacions de préstec, per al finançament de promocions d’habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer en règim general

26/12/2017

 Bases reguladores

—1 Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió d’ajuts en forma de bonificació dels interessos d’operacions de préstec per al finançament de promocions d’habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer en règim general, i determinar les condicions i els requisits per accedir-hi.

—2 Actuacions incloses

Són susceptibles d’accedir als ajuts els projectes de promoció de nous habitatges amb protecció oficial de lloguer en règim general en els municipis que es detallen en l’annex 2.

L’adquisició del sòl on es construeixi la promoció d’habitatges, així com els aparcaments, els trasters o els locals de la promoció, no s’inclouen entre les actuacions objecte dels ajuts.

—3 Persones beneficiàries
Poden ser beneficiaris dels ajuts els promotors d’habitatges públics o privats amb seu social o operativa a Catalunya

 En cas de ser ens públics, no podran estar sotmesos al principi de prudència financera.

Termini de presentació de sol·licituds: Les sol·licituds es resoldran per ordre d’entrada al Registre fins exhaurir el pressupost

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca