neopolis@neopolis.cat

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA: Subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua

23/11/2017

 

Resolc:

—1 Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua.

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:
a) Les bases de les subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals 
i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua, fetes públiques per la Resolució TES/2518/2017, de 25 d’octubre, per la qual es fa públic l’Acord del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua pel qual s’aproven les bases d’una línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l’aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l’atorgament de les subvencions (DOGC núm. 7484, de 30 d’octubre de 2017).

b) La normativa general de subvencions.

—3 La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 300.000 euros, amb càrrec a la partida dels pressupostos de l’Agència Catalana de l’Aigua: capítol 4, Transferències corrents, article 46, A ens locals i corporacions locals per a l’any 2017.

—4 Les despeses objecte de subvenció han d’haver estat realitzades dins del període comprès entre l’1 de juny de 2017 i el 31 de desembre de 2017. Es considera despesa realitzada la justificada i efectivament pagada. No es consideren despeses pagades aquelles que hagin estat objecte de compensació.

—5 Els ens locals sol·licitants poden presentar l’acord de sol·licitud i la documentació a la qual fa referència la base 3, feta pública per la Resolució TES/2518/2017, de 25 d’octubre, per la qual es fa públic l’Acord del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua, pel qual s’aproven les bases d’una línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l’aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l’atorgament de les subvencions abans del 31 de gener de 2018.

—6 Les sol·licituds de subvencions i d’altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics, d’acord amb la base 3 feta pública per la Resolució TES/2518/2017, de 25 d’octubre, per la qual es fa públic l’Acord del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua pel qual s’aproven les bases d’una línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l’aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l’atorgament de les subvencions.

El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir al tràmit Sol·licitud de subvenció dins del servei ACA – Subvenció transport aigua amb cisternes 2017, definit a EACAT, i que correspon al tràmit pel qual se sol·licita la subvenció. (Model contingut en l’annex d’aquesta convocatòria).

—7 El període per presentar sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el dia 31 de gener de 2018. 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2017

Cerca