neopolis@neopolis.cat

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA: Subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció de plans directors del servei municipal d’abastament d’aigua

23/11/2017

 

1 Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i l’actualització de plans directors del servei municipal d’abastament d’aigua.

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases les subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i l’actualització de plans directors del servei municipal d’abastament d’aigua, fetes públiques per la Resolució TES/2063/2017, de 22 d’agost, per la qual es fa públic l’Acord del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua pel qual s’aproven les bases d’una línia de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i l’actualització de plans directors del servei municipal d’abastament d’aigua, i es deleguen en la Direcció les facultats per a l’aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l’atorgament de les subvencions (DOGC núm. 7442, de 28 d’agost de 2017).

b) La normativa general de subvencions.

—3 La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 900.000 euros, distribuïda en les anualitats següents: un import màxim de 100.000 euros amb càrrec al capítol 7, Transferències de capital, article 76 A, Ens i corporacions locals, dels pressupostos de l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’any 2017, i un import màxim de 800.000 d’euros amb càrrec al pressupost per a l’any 2018.

—4 Les sol·licituds de subvencions i d’altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics, d’acord amb la base 4, feta pública per la Resolució TES/2063/2017, de 22 d’agost, per la qual es fa públic l’Acord del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua pel qual s’aproven les bases d’una línia de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i l’actualització de plans directors del servei municipal d’abastament d’aigua, i es deleguen en la Direcció les facultats per a l’aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l’atorgament de les subvencions.

El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir al tràmit Sol·licitud de subvenció dins del servei ACA – Subvenció plans directors abastament 2017 definit a EACAT, i que correspon al tràmit pel qual se sol·licita la subvenció.

—5 El període per presentar sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza transcorreguts 45 dies.

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2017

Cerca