neopolis@neopolis.cat

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA: Subvencions adreçades als ens locals per a la instal·lació d’elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa

15/01/2018

 —1 Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la instal·lació d’elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa corresponent a les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2017.

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases de les subvencions adreçades als ens locals per a la instal·lació d’elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa, fetes públiques per la Resolució TES/1146/2017, de 23 de maig, per la qual es fa públic l’Acord del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua pel qual s’aproven les bases de les convocatòries de subvencions adreçades als ens locals per a la instal·lació d’elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l’aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l’atorgament de les subvencions (DOGC núm. 7378, de 26 de maig de 2017).

b) La normativa general de subvencions.

—3 La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 43.000 euros amb càrrec al capítol 7, Transferències de capital, article 76 A, Ens i corporacions locals, dels pressupostos de l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’any 2018.

—4 Les sol·licituds de subvencions i d’altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics, d’acord amb la base 3, feta pública per la Resolució TES/1146/2017, de 23 de maig.

El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a EACAT, al servei ACA – Subvenció quantificadors sobreeiximents 2017.

—5 El període per presentar les sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de març de 2018, ambdós inclosos.

—6 Els òrgans competents per a la tramitació i la resolució del procediment i el termini per a la seva conclusió, així com el mitjà de notificació de la resolució i, si aquesta exhaureix o no la via administrativa, amb indicació dels recursos i els òrgans davant els quals es poden interposar, s’especifiquen a la base 5 feta pública per la Resolució TES/1146/2017, de 23 de maig.

—7 Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua, en un termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, de conformitat amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant del corresponent jutjat contenciós administratiu en un termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la notificació, de conformitat amb els articles 45 i següents de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca