neopolis@neopolis.cat

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per a la implantació de mesures recollides als plans d’acció d’energia sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d’alcaldes i alcaldesses gestionades pel Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

30/10/2018

Primer.- Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció els ajuntaments/EMD del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, que estiguin adherits al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia Sostenible, amb PAES ja redactats.

Segon.- Finalitat
La finalitat es el foment de l’estalvi i l’eficiència energètica recollides en els Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), per tal de contribuir a la mitigació i a l’adaptació al canvi climàtic.

Tercer.- Activitats subvencionades
Són actuacions subvencionables les següents tipologies:
1. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions actuals de bombeig i/o potabilització de l’abastament d’aigua potable o depuració d’aigües residuals (adquisició / substitució de bombes, comptahores de les bombes)
2. Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients per a l’enllumenat interior o exterior: substitució de làmpades existents per unes altres de millor rendiment energètic, mesures de correcció dels equips auxiliars i sobre el funcionament de la instal·lació per tal de millorar el seu rendiment.
3. Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients per a la calefacció o climatització: substitució o millora d’equipaments de calor i fred per uns altres de millor rendiment energètic, substitució del sistema de climatització per sistemes de distribució d’aire condicionat més eficient.
4. Adquisició de tecnologies /aplicacions informàtiques de gestió del consum energètic municipal (disseny, instal·lació i manteniment actualitzat del sistema; programari de comptabilitat energètica municipal)
5. Millora dels aïllaments d’edificacions i instal·lacions municipals.
6. Instal·lacions d’energies renovables, com per exemple l’ús de la biomassa forestal o la instal·lació de fanals solars amb reguladors de la intensitat.
7. Altres modificacions tecnològiques per millorar l’eficiència en els sistemes energètics o en la gestió dels consums, així com millores en l’enllumenat decoratiu (enllumenat monumental, festiu, nadalenc)

Quart.- Bases específiques reguladores
Bases específiques reguladores de la subvenció per a la implantació de mesures recollides als plans d’acció d’energia sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, publicades en el BOP de Tarragona núm. 83 de 2 de maig de 2017.

Cinquè.- Crèdit pressupostari i quantia total màxima
Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions: aplicació pressupostària 1200.425.76200 del pressupost del 2018. En aquest sentit, al pressupost de la corporació per a l’exercici 2018 hi ha una dotació pressupostària de 500.000,00 €, en la qual s’imputaran les subvencions derivades d’aquesta convocatòria.

Sisè.- Import a concedir
El percentatge màxim de finançament de les actuacions subvencionables és d’un 95%. En tot cas, la quantia de la subvenció no pot excedir els 15.000 €.

Setè.- Termini de presentació de sol·licituds
Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 al 30 de novembre de 2018.

Vuitè.- Forma de presentació de sol·licituds Electrònicament. 

MÉS INFORMACIÓ

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca