neopolis@neopolis.cat

Diputació de Girona: Subvencions a les llars d’infants municipals

12/06/2017

Beneficiaris
Ens locals de la província de Girona titulars de centres educatius de primer cicle d’educació infantil, autoritzats pel Departament d’En- senyament de la Generalitat de Catalunya, i els que tinguin implan- tat el primer cicle d’educació infantil en les escoles rurals mitjançant la signatura del corresponent conveni amb el Departament d’Ense- nyament de la Generalitat de Catalunya.

Objecte
Subvencions destinades al finançament de les despeses de funcio- nament del curs 2016-2017.

Bases reguladores
Bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 18 d’abril 2017 i publicades al BOP número 80, de 26 d’abril de 2017.

Quantia
L’import total de la convocatòria és de 5.500.000,00 €, dels quals 2.900.000,00 € es finançaran amb càrrec de l’aplicació pressupostà- ria 400/9420/46200 de l’exercici de 2017, i 2.600.000,00 €, amb càr- rec al pressupost de l’exercici de 2018.

Termini de presentació de sol·licituds
Del 30 de juny al 29 de setembre de 2017, mitjançant model norma- litzat disponible al web de la Diputació de Girona:

Altres dades
La justificació de les actuacions es realitzarà conjuntament amb la sol·licitud de subvenció.

 

VEURE CONVOCTÒRIA

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2017

Cerca