neopolis@neopolis.cat

NOVA. DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ: Ajuts per a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal inclosos dins l’operació núm. 08.03.01, dins el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, any 2018

20/08/2018

Convocatòria

Es convoquen per a l’any 2018 els ajuts per a la gestió forestal sostenible per a les actuacions següents, que es regeixen per les bases reguladores aprovades per l’Ordre ARP/93/2018, de 19 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (DOGC núm. 7655, de 3.7.2018).

1.1 En el marc de l’operació 08.05.02 d’ajuts per a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (IOF) (annex 2 de l’Ordre ARP/93/2018):

– Redacció i revisió de Plans tècnics de gestió i millora forestals (PTGMF).

– Redacció i revisió de Plans simples de gestió forestal (PSGF).

– Redacció i revisió de Projectes d’ordenació (PO).

– Redacció i revisió de Projectes d’ordenació forestal d’àmbit municipal o supramunicipal (PFM).

1.2 En el marc de l’operació 04.03.03 d’ajuts a la xarxa viària per a la gestió dels boscos (annex 3 de l’Ordre ARP/93/2018):

– Construcció de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible.

– Arranjament substancial de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible.

– Actuacions puntuals i construccions d’obra civil i/o de bioenginyeria pels conceptes anteriors.

Els camins indicats en l’apartat 5 k) de l’annex 3 de les bases s’ajusten a la definició de les vies forestals de l’article 2.2 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural:

a) Camins forestals, les vies de terra o pavimentades de circulació permanent que serveixen per a la gestió, la vigilància i la defensa de les forests, amb una amplada mitjana de plataforma de 4 metres, que formen la xarxa forestal bàsica. S’entenen com a camins forestals els camins principals i els camins primaris de l’apartat 5 k) de l’annex 3 de les bases.

b) Pistes forestals, les vies de terra o pavimentades connectades amb les anteriors i de característiques similars, construïdes primordialment per al transport dels aprofitaments forestals, amb una amplada mitjana de plataforma de 3 metres, que formen la xarxa forestal secundària. S’entenen com a pistes forestals els camins secundaris de l’apartat 5 k) de l’annex 3 de les bases.

c) Els camins de desembosc, les vies de terra i de circulació temporal exclusivament construïdes per al transport d’aprofitaments forestals, amb una amplada mitjana de plataforma de 2,5 metres.

1.3 En el marc de l’operació 08.05.01 d’ajuts per a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (annex 4 de l’Ordre ARP/93/2018):

– Aclarida de plançoneda.

– Aclarida de millora.
– Tallada selectiva.
– Selecció de tanys.

– Estassada de sotabosc d’execució conjunta amb alguna actuació anterior. – Desembosc amb cable aeri i/o tracció animal.

1.4 En el marc de l’operació 08.03.01 d’ajuts per a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal (annex 5 de l’Ordre ARP/93/2018):

Recuperació del potencial forestal (apartat 3.1 de l’annex 5):
– Tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades per incendi forestal, per nevades, per 
bufaruts i per danys biòtics.

Infraestructures en la prevenció d’incendis (apartat 3.3 de l’annex 5):

– Construcció de les vies forestals estratègiques.

– Manteniment de les vies forestals estratègiques.

– Creació dels punts de reserva d’aigua per a extinció d’incendis forestals.

– Manteniment dels punts de reserva d’aigua per a extinció d’incendis forestals.

– Obertura de línies de defensa contra incendis forestals amb eliminació de restes in situ.

– Obertura de línies de defensa contra incendis forestals amb eliminació de restes en pista.

– Actuacions puntuals i construcció d’obra civil i/o de bioenginyeria pels conceptes anteriors.

– Manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques i complementàries per a la prevenció d’incendis mitjançant pasturatge.

1.5 En el marc de l’operació 08.06.02 d’ajuts a les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (annex 6 de l’Ordre ARP/93/2018):

– Obra civil relacionada amb el moviment de la fusta i emmagatzematge d’estella forestal.

– Instal·lacions i obra civil en empreses de recol·lecció i primera transformació de productes forestals no fusters.

– Processadores, autocarregadors i arrossegadors forestals (skidders), i les adaptacions i complements.

– Equips tractors i les seves adaptacions i complements (cabines reforçades homologades, proteccions forestals a les rodes i baixos, seient giratori, grues, cabrestant i remolcs forestals).

– Eines i complements forestals que permetin un primer tractament dels productes forestals: desbrossadores, escorçadores mòbils, estelladores, empacadores, cabrestants i cables aeris i d’altres per finalitats similars, en nombre no superior als equips tractors propietat de la persona sol·licitant.

– Camions i plataformes per al transport de la fusta o biomassa i grues que s’hi instal·lin.

– Bàscules, pales carregadores de roll, línies d’escorçat i instal·lacions de classificat de roll.

– Línies de serrat i de primera transformació industrial sempre que la capacitat de producció sigui igual o inferior a 10.000 m3 anuals en rotllo.

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones sol·licitants següents que reuneixin els requisits establerts en l’apartat 2 de l’annex 1 de l’Ordre ARP/93/2018:

a) En el cas d’ajuts per a la redacció i revisió dels Instruments d’Ordenació Forestal de l’annex 2, els ens locals titulars dels terrenys forestals, llevat de les diputacions provincials, i les seves associacions, i els consells comarcals que comptin amb l’autorització dels ens locals corresponents. En el cas d’ajuts per a projectes d’ordenació forestal d’àmbit municipal o supramunicipal (PFM) de l’annex 2, només poden ser beneficiàries les agrupacions de titulars de terrenys forestals públics o privats.

b) En el cas d’ajuts per a actuacions sobre la xarxa viària per a la gestió dels boscos de l’annex 3, els ens locals titulars dels terrenys forestals i les seves associacions, excepte les diputacions provincials, i els consells comarcals que comptin amb l’autorització dels ens locals corresponents per a actuacions d’àmbit supramunicipal.

c) En el cas d’ajuts per a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics de l’annex 4, els ens locals titulars dels terrenys forestals i les seves associacions, excepte les diputacions provincials, i els consells comarcals que comptin amb l’autorització dels ens locals corresponents per a actuacions d’àmbit supramunicipal.

d) En el cas d’ajuts per a les actuacions d’infraestructures en la prevenció d’incendis de l’annex 5, poden ser beneficiàries les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i els ens locals titulars dels terrenys forestals i les seves associacions, excepte les diputacions provincials, i els consells comarcals que comptin amb l’autorització dels ens locals corresponents per a actuacions d’àmbit supramunicipal.

e) En el cas d’ajuts per a actuacions de tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades per incendis forestals, nevades i/o bufaruts de l’annex 5, poden ser beneficiàries les persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals i les seves associacions.

f) En el cas d’ajuts per a actuacions de tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades en el cas de danys biòtics de l’annex 5, poden ser beneficiàries les associacions de persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals.

g) En el cas d’ajuts per a actuacions de manteniment de les àrees estratègiques de baixa càrrega de combustible per a la prevenció d’incendis de l’annex 5, poden ser beneficiàries les persones titulars d’explotacions ramaderes actives inscrites en el registre d’explotacions ramaderes catalanes que disposin del codi REGA corresponent en què consti que el seu sistema productiu és extensiu o que practiquin l’aprofitament pascícola de manera extensiva.

h) En el cas d’ajuts per a actuacions de transformació i comercialització dels recursos forestals de l’annex 6, poden ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques sobre les quals recaigui la càrrega financera de les inversions i despeses que es considerin subvencionables que realitzin l’activitat forestal per a la qual s’atorga l’ajut (activitat principal forestal).

Termini de presentació de sol·licituds (13/10/2018)

El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos, que computa des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Les sol·licituds s’han de presentar d’acord amb l’apartat 6 de l’annex 1 de les bases. 

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2018

Cerca