neopolis@neopolis.cat

Subvencions

Des de l’observatori de subvencions de Neòpolis posem a disposició dels ens locals informació actualitzada diàriament sobre les convocatòries vigents de subvencions i ajuts publicades al DOGC, BOE, Butlletins Provincials, etc.

Som especialistes en la redacció dels projectes vinculats als tràmits de les diferents convocatòries i en el desenvolupament de les activitats concretes que es vulguin dur a terme en qualsevol de les matèries objecte de les subvencions i ajuts que us donem a conèixer. La nostra experiència i expertesa en aquest àmbit ens proporciona un valor afegit destacable reconegut per moltes administracions per les quals hem treballat. I és que el percentatge d’èxit que obté Neòpolis a l’hora d’aconseguir subvencions és molt elevat.

NOVA. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per a la realització d’accions de foment i dinamització d’espais de coworking, 2017

Beneficiaris Els ens locals (ajuntaments, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades), les seves entitats i organismes dependents (organismes autònoms i empreses públiques) i altres ens públics associatius (mancomunitats i consorcis) del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. Finalitat L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions, per a la realització d’accions […]


ÀREA MOTROPOLITANA DE BARCELONA: Subvencions als ajuntaments metropolitans per a l’execució de projectes de carrils bici i altres vies ciclables a l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

  Beneficiaris Els beneficiaris de les subvencions que es preveuen en aquestes bases reguladores són tots els Ajuntaments que conformen l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Objecte Regular en règim de concurrència competitiva, l’atorgament de subvencions als municipis per a l’execució de carrils bici o altres vies pedalables als municipis de l’AMB. Bases reguladores Bases reguladores de […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per a interessos de préstecs de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del Servei d’Assistència Municipal

Beneficiaris Són beneficiaris els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades amb una població no superior a 10.000 habitants i els consells comarcals. Finalitat L’objecte d’aquestes bases específiques és regular, en règim de concurrència competitiva, la concessió de subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats amb la finalitat de finançar inversions en obres i […]


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions de caràcter excepcional de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del Servei d’Assistència Municipal

  Beneficiaris 1.1 Poden sol·licitar els ajuts de l’apartat A de la base quarta, els municipis i les entitats municipals descentralitzades de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre amb una població no superior a 10.000 habitants; també els consells comarcals. 1.2 Poden sol·licitar els ajuts dels apartats B i C […]


DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Subvencions per a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics organitzats per ens locals públics o entitats privades del sector cultural, 2017

  Beneficiaris. 1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions els ens locals o les persones jurídiques que organitzen fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència que acompleixen els criteris especificats en el punt 2, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de […]


AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA: Subvencions adreçades a les entitats que integren l’Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials

  Convocatòria Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions a les entitats que integren l’Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials per a l’any 2017.    Bases reguladores Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució GAH/1411/2017, […]


Diputació de Girona: Subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana

Beneficiaris Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona. Objecte Subvencions destinades a finançar les despeses municipals derivades de les actuacions dels ajuntaments per planificar i executar les polítiques de foment de la participació ciutadana. Bases reguladores Bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en […]


Servei d’Ocupació de Catalunya: Subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local

Objecte Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l’any 2017 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions dels Programes de suport al desenvolupament local del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya següents: Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica. Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL). […]


Servei d’ocupació de Catalunya: Subvencions destinades al programa de projectes innovadors I experimentals

Objecte Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l’any 2017 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions per a la realització de projectes innovadors i experimentals. Bases reguladores Les bases reguladores d’aquesta convocatòria són les que preveu l’Ordre EMO/315/2015, de 7 d’octubre, per la qual s’aproven les […]


Diputació de Girona: Subvencions a les llars d’infants municipals

BeneficiarisEns locals de la província de Girona titulars de centres educatius de primer cicle d’educació infantil, autoritzats pel Departament d’En- senyament de la Generalitat de Catalunya, i els que tinguin implan- tat el primer cicle d’educació infantil en les escoles rurals mitjançant la signatura del corresponent conveni amb el Departament d’Ense- nyament de la Generalitat […]
© Neopolis 2017

Cerca