neopolis@neopolis.cat

Subvencions

Des de l’observatori de subvencions de Neòpolis posem a disposició dels ens locals informació actualitzada diàriament sobre les convocatòries vigents de subvencions i ajuts publicades al DOGC, BOE, Butlletins Provincials, etc.

Som especialistes en la redacció dels projectes vinculats als tràmits de les diferents convocatòries i en el desenvolupament de les activitats concretes que es vulguin dur a terme en qualsevol de les matèries objecte de les subvencions i ajuts que us donem a conèixer. La nostra experiència i expertesa en aquest àmbit ens proporciona un valor afegit destacable reconegut per moltes administracions per les quals hem treballat. I és que el percentatge d’èxit que obté Neòpolis a l’hora d’aconseguir subvencions és molt elevat.

NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a la redacció de programes de ciutat, projectes de mobiliari, senyalització i construcció (bàsic i executiu) per a Biblioteques del Sistema de Lectura Pública, any 2018

a) Objecte de la convocatòria: subvencions per a la redacció de programes de ciutat, projectes de mobiliari, senyalització i construcció (bàsic i executiu) per a biblio- teques del sistema de lectura pública en l’anualitat 2018, segons les bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions per a redacció de programes i projectes per a […]


NOVA. INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA: Subvencions per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla d’Acció per al desplegament d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019)

Article 1 Objecte Fer pública la convocatòria de l’any 2018 per a la concessió de subvencions per instal·lar d’estacions d’accés públic de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques en el marc del Pla d’Acció per al desplegament d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019), línia d’actuació que preveu […]


NOVA. DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT: Subvencions per a fomentar la identificació i l’esterilització dels animals de companyia, any 2018

D’acord amb el capítol II del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril (DOGC núm. 5113, 17.4.2008) correspon als ens locals recollir, controlar, fer-se càrrec dels animals abandonats i perduts i disposar de centres de recollida per a aquests animals. Els ens locals poden concertar […]


NOVA. AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA: Subvencions adreçades a les entitats que integren l’Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials

1 Convocatòria Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions a les entitats que integren l’Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials per a l’any 2018. 2 Bases reguladores    Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions adreçades a ajuntaments, a consells comarcals, a consorcis d’acció/benestar social i a entitats sense ànim de lucre per al suport econòmic a les inversions en equipaments dels centres d’acció social de la demarcació de Girona, any 2018

Objecte L’objecte de la convocatòria és regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, a consells comarcals i a consorcis d’acció/benestar social per al finançament de: –  despeses d’inversió en equipaments que permetin millorar els centres de serveis socials destinats a l’atenció de persones beneficiaries. […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per a interessos de préstecs de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del Servei d’Assistència Municipal

Primer. Beneficiaris Són beneficiaris els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades amb una població no superior a 10.000 habitants i els consells comarcals. Segon. Finalitat L’objecte d’aquestes bases específiques és regular, en règim de concurrència competitiva, la concessió de subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats amb la finalitat de finançar inversions en […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions de caràcter excepcional de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del Servei d’Assistència Municipal

  Primer.- Beneficiaris 1.1 Poden sol·licitar els ajuts de l’apartat A de la base quarta, els consells comarcals, els municipis i les EMD de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, amb una població no superior a 10.000 habitants. 1.2 Poden sol·licitar els ajuts dels apartats B i C de la base […]


DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural, any 2018

Primer. Beneficiaris. 1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals o les persones jurídiques que organitzen fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència que acompleixen els criteris especificats en el punt 2, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de […]


DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions per a restauració o remodelació de patrimoni cultural, anualitat 2018

  Beneficiaris Els ajuntaments i els seus organismes autònoms, així com també els consells comarcals i altres institucions públiques del territori de les comarques de Lleida. Objecte La concessió de subvencions per a la restauració i remodelació de béns mobles i immobles del patrimoni cultural de les terres de Lleida. Bases reguladores Bases específiques per […]


ÀREA METROPOLITANA DE BCN: Subvencions a ajuntaments metropolitans per al desenvolupament d’activitats en l’àmbit de la transparència 2018-2019

Beneficiaris: Ajuntaments que formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Objecte: Subvencions per a la realització de projectes per a la implementació de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern. Bases reguladores: Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 31 de maig de 2018. […]


DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions del catàleg de l’oferta cultural, any 2018

Beneficiaris: Els ajuntaments de les comarques de Lleida, els seus organismes autònoms i les entitats municipals descentralitzades (EMD). Objecte: La concessió de subvencions per a la programació d`activitats culturals com és ara concerts, representacions teatrals, festes populars, etc. realitzades per grups i artistes inclosos al Catàleg de Programació de l’oferta cultural de l’IEI i que es pot […]


AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA: Ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya, any 2018

1 Obrir la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya, en règim de prorrateig. 2 La tramitació, la resolució i l’atorgament dels ajuts que preveu aquesta convocatòria, així com les […]


AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA: Subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals, any 2018

1 Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’any 2018, en règim de concurrència competitiva, als ens locals per promoure projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals, i a entitats sense ànim de lucre i universitats per promoure o impulsar projectes de prevenció de residus municipals. […]


DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions directes a ajuntaments de la demarcació de Lleida, signataris del pacte d’alcaldes i alcaldesses pel Clima i l’Energia. Redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)

Objecte L’objecte d’aquestes normes és regular el procediment per a la concessió directa d’ajuts als ajuntaments de la demarcació de Lleida signataris del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses, per a la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), per a la seva presentació a l’Oficina del Pacte de la Unió […]


DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions directes a projectes singulars d’entitats locals de la demarcació de Lleida per afavorir el pas a una economia baixa en carboni

Objecte 1. L’objecte d’aquestes normes és regular el procediment per a la concessió directa d’ajuts als projectes singulars d’entitats locals de la demarcació de Lleida que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 seleccionats en la convocatòria del Ministeri d’Energia, Turisme i […]


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments

 Beneficiaris Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Tarragona. Finalitat La contractació d’activitats per a programacions culturals dels ajuntaments, que formin part del catàleg de serveis culturals de la Diputació. Activitats subvencionades Les incloses en el catàleg de serveis culturals de la Diputació de Tarragona Bases especifiques reguladores Bases especifiques publicades en el […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per cobrir part dels costs de redacció de projectes d’algunes convocatòries finançades per la Unió Europea

Beneficiaris Poden concorre a la convocatòria de les subvencions els ajunta- ments, consells comarcals i altres ens locals, de la demarcació de Girona. Finalitat Cobrir part dels costos de redacció de projectes d’algunes convoca- tòries finançades per la Unió Europea. Bases reguladores Aprovades pel Ple de la Diputació de Girona del dia 24 de gener […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut

 Beneficiaris Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria, tots els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al catàleg de Serveis de dipsalut que hagin sol·licitat prèviament el programa d’assessorament i suport tècnic a Polítiques Municipals de Protecció de la Salut del catàleg esmentat, en el qual exposaran els motius de la demanda de […]
© Neopolis 2018

Cerca