neopolis@neopolis.cat

Subvencions

Des de l’observatori de subvencions de Neòpolis posem a disposició dels ens locals informació actualitzada diàriament sobre les convocatòries vigents de subvencions i ajuts publicades al DOGC, BOE, Butlletins Provincials, etc.

Som especialistes en la redacció dels projectes vinculats als tràmits de les diferents convocatòries i en el desenvolupament de les activitats concretes que es vulguin dur a terme en qualsevol de les matèries objecte de les subvencions i ajuts que us donem a conèixer. La nostra experiència i expertesa en aquest àmbit ens proporciona un valor afegit destacable reconegut per moltes administracions per les quals hem treballat. I és que el percentatge d’èxit que obté Neòpolis a l’hora d’aconseguir subvencions és molt elevat.

NOVA. DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: Subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2016, 2017 i 2018 o a realitzar durant l’any 2019

1. Convocar les subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2016, 2017 i 2018 o a realitzar fins al 31 d’octubre de 2019. 2. Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per l’Ordre TES/130/2018, de 24 de juliol, per la qual s’aproven […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), any 2019

Primer. Beneficiaris Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases els ajun- taments i les EmD de la demarcació de Girona no adscrits de mane- ra individual a la XSLPE i de menys de 10.000 habitants. Per obtenir la condició de beneficiari de les subvencions, els sol·li- citants han de complir els requisits i les […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per elaborar documents de planificació sectorial i plans d’actuació de desenvolupament local, any 2019

Beneficiaris Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases les entitats següents:a) Els ajuntaments de la demarcació de Girona adscrits a la XSLPE.b) Els consells comarcals de la demarcació de Girona adscrits a la XSLPE.c) Les entitats adscrites a la XSLPE que tinguin delegada la promoció econòmica d’un o de diversos ajuntaments. d) Les entitats […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions al programa de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic, any 2019

Objecte i finalitat Subvencions en règim de concurrència competitiva dins del programa de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic, adreçades a les entitats adherides a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) promoguda per la Diputació de Girona, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions als ens locals del territori de Lleida i entitats que en depenen, per al manteniment del programa de serveis socials Hèstia

Primer. Beneficiaris Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals de Lleida i els seus ens dependents, que siguin usuaris del Servei “Hèstia”i abonin a l’AOC el preu públic fixat Segon. ObjecteRegular la concessió d’ajuts econòmics de la Diputació de Lleida als ens locals del Territori i, en el seu cas entitats dependents, per al […]


NOVA. ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA: Subvenció en espècie de cessió temporal de bicicletes a les empreses de l’àmbit metropolità

Beneficiaris: Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció les persones jurídiques públiques o privades que tinguin un centre de treball en un o més d’un dels 36 municipis de l’AMB. L’assignació final per part de l’AMB es farà segons el nombre total de bicicletes disponibles i el nombre d’unitats sol·licitades per cada empresa, amb un màxim de […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions als ajuntaments per a inversions en l’adquisició d’habitatge social, any 2018

Aprovar la convocatòria de subvencions per a inversions en l’adquisició d’habitatge social – any 2018 Resolució de la presidència de la Diputació de Girona de 31 d’octubre de 2018, d’aprovació de la convocatòria de subvencions per a inversions en l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials. Termini de presentació de sol·licituds: 30/11/2018 DESCARREGA LA CONVOCATÒRIA MÉS INFORMACIÓ […]


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per a la implantació de mesures recollides als plans d’acció d’energia sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d’alcaldes i alcaldesses gestionades pel Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

Primer.- Beneficiaris Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció els ajuntaments/EMD del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, que estiguin adherits al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia Sostenible, amb PAES ja redactats. Segon.- FinalitatLa finalitat es el foment de l’estalvi i l’eficiència energètica recollides en els Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), per tal […]


GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT: Subvencions a operacions de les entitats locals i determinats consorcis per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), any 2018

1. Obrir la convocatòria de subvencions per fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i emmarcades dins els objectius temàtics 4 i 6, que tenen per objectiu afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors, […]


DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions directes a ajuntaments de la demarcació de Lleida, signataris del pacte d’alcaldes i alcaldesses pel Clima i l’Energia. Redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)

Objecte L’objecte d’aquestes normes és regular el procediment per a la concessió directa d’ajuts als ajuntaments de la demarcació de Lleida signataris del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses, per a la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), per a la seva presentació a l’Oficina del Pacte de la Unió […]


DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions directes a projectes singulars d’entitats locals de la demarcació de Lleida per afavorir el pas a una economia baixa en carboni

Objecte 1. L’objecte d’aquestes normes és regular el procediment per a la concessió directa d’ajuts als projectes singulars d’entitats locals de la demarcació de Lleida que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 seleccionats en la convocatòria del Ministeri d’Energia, Turisme i […]


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments

 Beneficiaris Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Tarragona. Finalitat La contractació d’activitats per a programacions culturals dels ajuntaments, que formin part del catàleg de serveis culturals de la Diputació. Activitats subvencionades Les incloses en el catàleg de serveis culturals de la Diputació de Tarragona Bases especifiques reguladores Bases especifiques publicades en el […]
© Neopolis 2018

Cerca