neopolis@neopolis.cat

Subvencions

Des de l’observatori de subvencions de Neòpolis posem a disposició dels ens locals informació actualitzada diàriament sobre les convocatòries vigents de subvencions i ajuts publicades al DOGC, BOE, Butlletins Provincials, etc.

Som especialistes en la redacció dels projectes vinculats als tràmits de les diferents convocatòries i en el desenvolupament de les activitats concretes que es vulguin dur a terme en qualsevol de les matèries objecte de les subvencions i ajuts que us donem a conèixer. La nostra experiència i expertesa en aquest àmbit ens proporciona un valor afegit destacable reconegut per moltes administracions per les quals hem treballat. I és que el percentatge d’èxit que obté Neòpolis a l’hora d’aconseguir subvencions és molt elevat.

NOVA. DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions per a restauració o remodelació de patrimoni cultural, anualitat 2018

  Beneficiaris Els ajuntaments i els seus organismes autònoms, així com també els consells comarcals i altres institucions públiques del territori de les comarques de Lleida. Objecte La concessió de subvencions per a la restauració i remodelació de béns mobles i immobles del patrimoni cultural de les terres de Lleida. Bases reguladores Bases específiques per […]


NOVA. ÀREA METROPOLITANA DE BCN: Subvencions a ajuntaments metropolitans per al desenvolupament d’activitats en l’àmbit de la transparència 2018-2019

Beneficiaris: Ajuntaments que formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Objecte: Subvencions per a la realització de projectes per a la implementació de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern. Bases reguladores: Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 31 de maig de 2018. […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Subvencions destinades a donar suport a les programacions anuals d’activitats de les entitats representatives dels diferents sectors culturals durant l’any 2018

Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació. L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions del catàleg de l’oferta cultural, any 2018

Beneficiaris: Els ajuntaments de les comarques de Lleida, els seus organismes autònoms i les entitats municipals descentralitzades (EMD). Objecte: La concessió de subvencions per a la programació d`activitats culturals com és ara concerts, representacions teatrals, festes populars, etc. realitzades per grups i artistes inclosos al Catàleg de Programació de l’oferta cultural de l’IEI i que es pot […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a actuacions municipals per nevades

Beneficiaris Ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona. Objecte Subvencions destinades al finançament de les despeses municipals de neteja de neu. Bases reguladores Bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 21 de març de 2017, modificades pel Ple de data 17 d’abril de 2018 […]


NOVA. AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA: Ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya, any 2018

1 Obrir la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya, en règim de prorrateig. 2 La tramitació, la resolució i l’atorgament dels ajuts que preveu aquesta convocatòria, així com les […]


NOVA. AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA: Subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals, any 2018

1 Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’any 2018, en règim de concurrència competitiva, als ens locals per promoure projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals, i a entitats sense ànim de lucre i universitats per promoure o impulsar projectes de prevenció de residus municipals. […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions per a publicacions periòdiques de caràcter local o comarcal, any 2018

Beneficiaris Els ajuntaments i els seus organismes autònoms, així com també, els consells comarcals i altres institucions públiques de les comarques lleidatanes; i les entitats privades sense ànim de lucre amb seu social o delegació a les comarques de Lleida que, d’acord amb els seus estatuts, tinguin entre els seus objectius la promoció de la […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions per a publicacions d’interès local o comarcal, any 2018

Beneficiaris Els ajuntaments i els seus organismes autònoms, així com també, els consells comarcals i altres institucions públiques de les comarques lleidatanes; i les entitats privades sense ànim de lucre amb seu social o delegació a les comarques de Lleida que, d’acord amb els seus estatuts, tinguin entre els seus objectius la promoció de la […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions per a projectes culturals, any 2018

 Beneficiaris Els ajuntaments i els seus organismes autònoms, així com també els consells comarcals i altres institucions públiques de les comarques lleidatanes. Les entitats privades sense ànim de lucre amb seu social o delegació a les comarques de Lleida que, d’acord amb els seus estatuts, tinguin entre els seus objectius la promoció de la cultura. […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions per a equipaments culturals (béns mobles), any 2018

 Beneficiaris Els ajuntaments i els seus organismes autònoms, així com també els consells comarcals i altres institucions públiques del territori de les comarques de Lleida. Objecte La concessió de subvencions per a tota adquisició de béns mobles destinats a equipaments culturals. Bases reguladores Bases específiques per a la concessió de subvencions equipaments culturals (béns mobles), […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions per a equipaments culturals (béns immobles), any 2018

 Beneficiaris Els ajuntaments i els seus organismes autònoms, així com també els consells comarcals i altres institucions públiques del territori de les comarques de Lleida. Objecte La concessió de subvencions per a obres destinades a equipaments culturals del territori de les comarques de Lleida. Bases reguladores Bases específiques per a la concessió de subvencions equipaments […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions per a conservatoris i escoles de música, any 2018

 Beneficiaris Els ajuntaments de la demarcació de Lleida i els seus organismes autònoms. Objecte La concessió de subvencions per als centres que imparteixen ensenyaments musicals, ja siguin conservatoris, escoles de música o aules associades autoritzades. Bases reguladores Bases específiques per a la concessió de subvencions a conservatoris i escoles de música, publicades en el BOP […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions per a biblioteques i sales de lectura, any 2018

Beneficiaris Els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades. Objecte La concessió de subvencions per a biblioteques i/o sales de lectura de les comarques de Lleida. Bases reguladores Bases específiques per a la concessió de subvencions a biblioteques i sales de lectura, publicades en el BOP número 82, de 27 d’abril de 2018, i en la […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions a entitats locals per a la realització d’activitats firals

Beneficiaris Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ajuntaments, els consells comarcals i les EMD’s del territori de Lleida. S’exceptuen de la condició de beneficiari en aquesta convocatòria, els ajuntaments de Lleida, Balaguer, Mollerussa, Tàrrega, La Seu d’Urgell, Tremp i el Consell Comarcal del Solsonès, que s’acullen a una línia especial de col·laboració creada per la […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, any 2018

 Beneficiaris Els municipis (ajuntaments, els seus organismes autònoms i les soci- etats mercantils de capital íntegrament municipal) inclosos en l’àm- bit territorial de la Diputació de Girona que compleixin els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en la normativa que […]


DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Subvencions per a la instal·lació de calderes i/o xarxes de calor municipals alimentades amb estella forestal, llenya o pèl·lets, per als exercicis 2018 i 2019

Beneficiaris, requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los. 1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ajuntaments de la província de Barcelona que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de la programació estable professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les comarques de Girona, any 2018

 1. Objecte i finalitat Subvencions en règim de concurrència competitiva per al finança- ment de la programació estable professional dels equipaments escè- nics i musicals multifuncionals de les comarques de Girona. En cas de disposar de més d’un equipament escènic i musical local multi- funcional en un mateix municipi, cada municipi només ho podrà sol·licitar […]


DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Programa Targeta moneder d’impacte social destinat als ens locals de la demarcació de Barcelona que prestin ajuts d’alimentació d’urgència social, any 2018

 “PROGRAMA TARGETA MONEDER D’IMPACTE SOCIAL DESTINAT ALS ENS LOCALS DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA QUE PRESTIN AJUTS ECONÒMICS D’ALIMENTACIÓ D’URGÈNCIA SOCIAL I PER A COBRIR LES NECESSITATS BÀSIQUES    Finalitats – Garantir l’accés a productes de primera necessitat i aliment fresc a persones que es troben en situació de pobresa o vulnerabilitat social per tal […]


DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions directes a ajuntaments de la demarcació de Lleida, signataris del pacte d’alcaldes i alcaldesses pel Clima i l’Energia. Redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)

Objecte L’objecte d’aquestes normes és regular el procediment per a la concessió directa d’ajuts als ajuntaments de la demarcació de Lleida signataris del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses, per a la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), per a la seva presentació a l’Oficina del Pacte de la Unió […]


DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions directes a projectes singulars d’entitats locals de la demarcació de Lleida per afavorir el pas a una economia baixa en carboni

Objecte 1. L’objecte d’aquestes normes és regular el procediment per a la concessió directa d’ajuts als projectes singulars d’entitats locals de la demarcació de Lleida que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 seleccionats en la convocatòria del Ministeri d’Energia, Turisme i […]


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments

 Beneficiaris Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Tarragona. Finalitat La contractació d’activitats per a programacions culturals dels ajuntaments, que formin part del catàleg de serveis culturals de la Diputació. Activitats subvencionades Les incloses en el catàleg de serveis culturals de la Diputació de Tarragona Bases especifiques reguladores Bases especifiques publicades en el […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per cobrir part dels costs de redacció de projectes d’algunes convocatòries finançades per la Unió Europea

Beneficiaris Poden concorre a la convocatòria de les subvencions els ajunta- ments, consells comarcals i altres ens locals, de la demarcació de Girona. Finalitat Cobrir part dels costos de redacció de projectes d’algunes convoca- tòries finançades per la Unió Europea. Bases reguladores Aprovades pel Ple de la Diputació de Girona del dia 24 de gener […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut

 Beneficiaris Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria, tots els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al catàleg de Serveis de dipsalut que hagin sol·licitat prèviament el programa d’assessorament i suport tècnic a Polítiques Municipals de Protecció de la Salut del catàleg esmentat, en el qual exposaran els motius de la demanda de […]
© Neopolis 2018

Cerca