neopolis@neopolis.cat

Subvencions

Des de l’observatori de subvencions de Neòpolis posem a disposició dels ens locals informació actualitzada diàriament sobre les convocatòries vigents de subvencions i ajuts publicades al DOGC, BOE, Butlletins Provincials, etc.

Som especialistes en la redacció dels projectes vinculats als tràmits de les diferents convocatòries i en el desenvolupament de les activitats concretes que es vulguin dur a terme en qualsevol de les matèries objecte de les subvencions i ajuts que us donem a conèixer. La nostra experiència i expertesa en aquest àmbit ens proporciona un valor afegit destacable reconegut per moltes administracions per les quals hem treballat. I és que el percentatge d’èxit que obté Neòpolis a l’hora d’aconseguir subvencions és molt elevat.

NOVA. OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL: Subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural: disseny i implantació d’un sistema de gestió de documents en arxius d’entitats locals i universitats públiques

 Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural per a l’any 2018 en les línies següents: 1. Subvencions per al disseny i la implantació d’un sistema de gestió de documents en arxius d’entitats locals i universitats públiques. 2. Subvencions per a l’inventari i la documentació dels béns culturals que integren […]


NOVA. OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL: Subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural: Conservació i restauració de béns culturals mobles i d’elements històrics i artístics del patrimoni immoble

Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural per a l’any 2018 en les línies següents: 1. Subvencions per al disseny i la implantació d’un sistema de gestió de documents en arxius d’entitats locals i universitats públiques.  2. Subvencions per a l’inventari i la documentació dels béns culturals que integren […]


NOVA. OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL: Subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural: a municipis i comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic

 Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural per a l’any 2018 en les línies següents: 1. Subvencions per al disseny i la implantació d’un sistema de gestió de documents en arxius d’entitats locals i universitats públiques. 2. Subvencions per a l’inventari i la documentació dels béns culturals que integren […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions als ajuntaments en el marc del programa Del Pla a l’acció

 Objecte i finalitat L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments signataris del Pacte d’alcaldes dins del programa «Del pla a l’acció», destinades a executar accions per millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle que hagin estat prèviament planificades en el Pla d’Acció per a […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines

 Beneficiaris Ajuntaments, entitats esportives, consells esportius comarcals i cen- tres educatius en el marc dels diferents programes.  Finalitat Concessió de subvencions per al finançament de l’acció de promo- ció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines. Bases reguladores Dictamen del Ple de la Diputació de Girona, de 19 de desembre de […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions per a la formulació del Pla de manteniment de camins de titularitat municipal

Beneficiaris Seran beneficiaris del Pla de Manteniment de Camins de titularitat municipal els ajuntaments, i les EMD del territori de Lleida. Objecte L’objecte d’aquest Pla és regular en règim de concurrència la concessió de subvencions de la Diputació de Lleida, en endavant Diputació, als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades (EMD) del territori de Lleida, amb […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal

 Beneficiaris Són beneficiaris del Pla els ajuntaments del territori de Lleida que siguin titulars de llars infantils, inscrites al Registre de centres del Departament d’Ensenyament. En cas que sigui un organisme dependent d’un ens local qui realitzi l’activitat, l’ajut el sol·licitarà l’ens local indicant expressament l’organisme que presta el servei. I també els ajuntaments que […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de la demarcació de Girona

 Objecte i finalitat Regular, d’acord amb les bases especifiques aprovades pel Consell Rector en la sessió ordinària 2017/04, de 7 de març de 2017, les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona per a finançar les actuacions de seguretat, […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de comarca i municipis de més de 30.000 habitants de les comarques gironines per a l’any 2018

 Descripció de la convocatòria Resolució de 30 de gener de 2017, de la Junta de Govern, per la qual es convoquen les subvencions als consells comarcals per al finan- çament de les activitats i projectes culturals de les oficines joves, capitals de comarca i municipis de més de 30.000 habitants de les comarques gironines, anualitat […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines per a l’any 2018

  Beneficiaris Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les persones físiques o jurídiques, públiques o pri- vades que siguin titulars de museus en algun dels municipis de les comarques gironines, els quals estiguin registrats al catàleg oficial (art. 5 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus), amb […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per cobrir part dels costs de redacció de projectes d’algunes convocatòries finançades per la Unió Europea

  Beneficiaris Poden concorre a la convocatòria de les subvencions els ajunta- ments, consells comarcals i altres ens locals, de la demarcació de Girona. Finalitat Cobrir part dels costos de redacció de projectes d’algunes convoca- tòries finançades per la Unió Europea. Bases reguladores Aprovades pel Ple de la Diputació de Girona del dia 24 de […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions del Fons de cooperació econòmica i cultural per a l’any 2018

 Objecte i finalitat L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de sub- vencions en règim de concurrència no competitiva destinades als ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Gi- rona dins del programa Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per finançar despeses d’inversió i transferències de capital, despe- ses corrents en serveis obligatoris, […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a la creació de públics per a la cultura

 Descripció de la convocatòria resolució de 30 de gener de 2018, de la Junta de Govern, per la qual es convoquen les subvencions en règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la cultura. Beneficiaris Poden concórrer a aquesta convocatòria de subvencions els destinataris que es detallen, en funció de la […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut

 Beneficiaris Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria, tots els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al catàleg de Serveis de dipsalut que hagin sol·licitat prèviament el programa d’assessorament i suport tècnic a Polítiques Municipals de Protecció de la Salut del catàleg esmentat, en el qual exposaran els motius de la demanda de […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social

 Objecte i finalitat Regular, d’acord amb les bases especifiques aprovades pel Consell Rector de Dipsalut en la sessió ordinària 2017/05, el 4 d’abril de 2017 i publicades en el BOP de Girona número 74, de 18 d’abril de 2017, les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions adreçades a les administracions locals i entitats sense ànim de lucre per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals

Objecte i finalitat Regular, d’acord amb les bases especifiques publicades al BOP de Girona número 44, de 3 de març de 2017, les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona , en endavant Dipsalut, a ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions adreçades a les administracions locals i entitats sense ànim de lucre per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels centres municipals de formació d’adults i centres docents d’educació especial ubicats a la demarcació de Girona

 Beneficiaris Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria les següents entitats de la demarcació de Girona: Per la línia de despeses derivades del funcionament dels centres municipals de formació d’adults: – Les administracions públiques locals. Per la línia de despeses derivades del funcionament dels centres do-ents d’educació especial: – Les administracions públiques locals i […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals per a l’any 2018

 Objecte i finalitat Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuntaments i les agrupacions de defensa forestal (ADF) de la província de Girona dins del programa de suport a actuacions en prevenció d’incendis i matèria forestal, d’acord amb les bases específiques reguladores, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions als ajuntaments per a instal·lar calderes i xarxes de calor de biomassa municipals per a l’any 2018

 Beneficiaris Els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades de municipis de la província de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat PAES, sigui d’àmbit municipal o d’un abast territorial més ampli. Objecte Regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut

Beneficiaris Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria, tots els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al catàleg de Serveis de dipsalut que hagin sol·licitat prèviament el programa d’assessorament i suport tècnic a Polítiques Municipals de Protecció de la Salut del catàleg esmentat, en el qual exposaran els motius de la demanda de […]


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Pla d’acció municipal (PAM) per a l’anualitat 2018

Beneficiaris  Són beneficiaris tots els municipis i les entitats municipals descentralitzades de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.   Finalitat Davant la situació econòmica en què es troben els municipis i les entitats municipals descentralitzades, la Diputació de Tarragona pretén, amb el PAM, que els ens locals duguin a […]


AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA: Subvencions adreçades als ens locals per a la instal·lació d’elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa

 —1 Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la instal·lació d’elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa corresponent a les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2017. —2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per: a) […]
© Neopolis 2018

Cerca