neopolis@neopolis.cat

Subvencions

Des de l’observatori de subvencions de Neòpolis posem a disposició dels ens locals informació actualitzada diàriament sobre les convocatòries vigents de subvencions i ajuts publicades al DOGC, BOE, Butlletins Provincials, etc.

Som especialistes en la redacció dels projectes vinculats als tràmits de les diferents convocatòries i en el desenvolupament de les activitats concretes que es vulguin dur a terme en qualsevol de les matèries objecte de les subvencions i ajuts que us donem a conèixer. La nostra experiència i expertesa en aquest àmbit ens proporciona un valor afegit destacable reconegut per moltes administracions per les quals hem treballat. I és que el percentatge d’èxit que obté Neòpolis a l’hora d’aconseguir subvencions és molt elevat.

NOVA. DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions als ens locals del territori de Lleida i entitats que en depenen, per al manteniment del programa de serveis socials Hèstia

  Beneficiaris Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals de Lleida i els seus ens dependents, que siguin usuaris del Servei “Hèstia” i abonin a l’AOC el preu públic fixat. Objecte Regular la concessió d’ajuts econòmics de la Diputació de Lleida als ens locals del Territori i, en el seu cas entitats dependents, per […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Ajuts als consells comarcals i a l’Ajuntament de Lleida per al finançament dels serveis socials bàsics de teleassistència i prestació d’urgència social

  Objecte Regular la concessió d’ajuts econòmics de la Diputació de Lleida als consells comarcals de la demarcació de Lleida i a l’Ajuntament de Lleida, per al finançament dels serveis socials bàsics de teleassistència i/o prestació d’urgència social. Bases reguladores Bases específiques per al Programa d’ajuts als consells comarcals i a l’Ajuntament de Lleida, aprovades […]


NOVA. Ajuts a la xarxa viària per a la gestió dels boscos

  Resolución APM/___/2017, de 23 de noviembre, por la que se convocan para el año 2017 las ayudas a la gestión forestal sostenible para fincas de titularidad pública destinadas en la redacción y revisión de los instrumentos de ordenación forestal (operación del PDR 08.05.02), la red vial para la gestión de los bosques (operación del […]


NOVA. Ajuts a les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals

  RESOLUCIÓ ARP/2806/2017, de 23 de novembre, per la qual es convoquen per a l’any 2017 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR […]


NOVA. Ajuts per a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal

 RESOLUCIÓ ARP/2806/2017, de 23 de novembre, per la qual es convoquen per a l’any 2017 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), […]


NOVA. Ajuts per a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal

  Resolución APM/___/2017, de 23 de noviembre, por la que se convocan para el año 2017 las ayudas a la gestión forestal sostenible para fincas de titularidad pública destinadas en la redacción y revisión de los instrumentos de ordenación forestal (operación del PDR 08.05.02), la red vial para la gestión de los bosques (operación del […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Subvencions per promoure el treball en la indústria local

  Primer. Beneficiaris. Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats locals de la demarcació de Barcelona que es detallen a continuació, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei general de subvencions: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats de municipis i consorcis adscrits a un […]


AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA: Subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta

  1 Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta. —2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per: a) Les bases de les subvencions adreçades als ens locals per a la realització […]


AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA: Subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua

  Resolc: —1 Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat […]


AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA: Subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció de plans directors del servei municipal d’abastament d’aigua

  1 Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i l’actualització de plans directors del servei municipal d’abastament d’aigua. —2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per: a) Les bases les subvencions adreçades als ens […]


Serveis Mancomunats d’Incineració de Residus Urbans de Tarragona: Subvencions per a fomentar la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals dels ajuntaments mancomunats

  Beneficiaris: Els ajuntaments que formen part de la Mancomunitat Intermunicipal, “Serveis Mancomunats d’Incineració de Residus Urbans” Objecte. Fomentar l’increment de la fracció orgànica de la brossa que es lliura a les plantes de tractament autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i en conseqüència reduir la quantitat de residus que es porten en […]
© Neopolis 2017

Cerca