neopolis@neopolis.cat

Subvencions

Des de l’observatori de subvencions de Neòpolis posem a disposició dels ens locals informació actualitzada diàriament sobre les convocatòries vigents de subvencions i ajuts publicades al DOGC, BOE, Butlletins Provincials, etc.

Som especialistes en la redacció dels projectes vinculats als tràmits de les diferents convocatòries i en el desenvolupament de les activitats concretes que es vulguin dur a terme en qualsevol de les matèries objecte de les subvencions i ajuts que us donem a conèixer. La nostra experiència i expertesa en aquest àmbit ens proporciona un valor afegit destacable reconegut per moltes administracions per les quals hem treballat. I és que el percentatge d’èxit que obté Neòpolis a l’hora d’aconseguir subvencions és molt elevat.

DIPUTACIÓ DE GIRONA – ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA – Subvencions de suport econòmic als ajuntaments, als ens locals supramunicipals, a les entitats públiques de caràcter associatiu i a les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius que responguin als objectius del programa Benestar i Comunitat, per a l’any 2018

Objecte i finalitat Regular les subvencions que concedeix l’Organisme autònom de salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments, als ens locals supramunicipals, a les entitats públiques de caràcter associatiu i a les entitats sense ànim de lucre (ONL) per al finançament de dispositius (accions, estratègies, programes, plans, mecanismes…) que de […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística

 Primer.- Beneficiaris Ajuntaments, patronats i oficines de turisme municipals o comarcals. Segon.- Finalitat Promoure les marques turístiques COSTA DAURADA i TERRES DE L’EBRE, afavorir el millor coneixement de les diferents realitats turístiques de la demarcació a través de la difusió a la xarxa i les noves tecnologies. Tercer.- Activitats subvencionables Despeses derivades d’accions de difusió […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat

 Primer.- Beneficiaris – Els ens de dret públic (ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades i cambres de comerç), les seves entitats dependents (organismes autònoms i empreses públiques) i altres ens públics associatius (mancomunitats i consorcis). – Les entitats privades sense ànim de lucre i les cooperatives. Segon.- Finalitat Promoure les marques turístiques COSTA DAURADA I TERRES DE […]


NOVA. OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL: Subvencions per a la producció municipal i l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat lucrativa per a l’any 2018

1 Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les arts per a l’any 2018 en les línies següents: 1. Subvencions per a projectes de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals. 2. Subvencions a activitats de dansa de caràcter professional. 3. Subvencions a activitats de circ de caràcter professional. 4. […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions als ajuntaments per a instal·lar calderes i xarxes de calor de biomassa municipals per a l’any 2018


DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: Compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals

Convocatòria S’obre la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments de Catalunya amb una població de dret de fins a 2.000 habitants (de conformitat amb les xifres oficials publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya referides a l’any 2016) perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici de 2018, i publicar […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions a museus i col·leccions de les comarques gironines per dotar-se d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies per a l’any 2018

 Objecte i finalitat Subvencions en règim de concurrència competitiva per a museus i col·leccions de les comarques gironines, dins del programa «Sub- vencions de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benes- tar de la Diputació de Girona, per tal que museus i col·leccions de les comarques gironines es dotin d’equipaments relacionats amb les noves […]


DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions directes a projectes singulars d’entitats locals de la demarcació de Lleida per afavorir el pas a una economia baixa en carboni

Objecte 1. L’objecte d’aquestes normes és regular el procediment per a la concessió directa d’ajuts als projectes singulars d’entitats locals de la demarcació de Lleida que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 seleccionats en la convocatòria del Ministeri d’Energia, Turisme i […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions al programa de suport a projectes de promoció agroalimentària Girona Excel·lent Col·lectius

  Beneficiaris Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases les enti- tats següents:  Les entitats adherides a Girona Excel·lent – Col·lectius Els ens locals de la demarcació de Girona que acreditin mitjan- çant un certificat signat pel secretari/ària que gestionen projec- tes i/o espais públics vinculats a la promoció agroalimentària. Finalitat Estructurar i fixar els […]


NOVA. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments informàtics per a garantir l’administració electrònica, PEXI 2018

 Beneficiaris Són beneficiaris els municipis i les entitats municipals descentralitzades de fins 20.000 habitants de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. Finalitat La finalitat és subvencionar als ens locals, en règim de concurrència competitiva, les inversions destinades a qualsevol dels programes següents: – Programa específic d’obres per a l’abastament […]


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, curs 2016-2017

Beneficiaris Tots els ajuntaments i EMD del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre titulars de centres de primer cicle d’educació infantil ubicats a escoles rurals. Finalitat Regular els ajuts pel funcionament dels cursos de primer cicle d’educació infantil ubicats a escoles rurals. Activitats subvencionades Es podran finançar amb càrrec als ajuts regulats […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana

Son especialistes en el disseny, la dinamització i l’execució de processos participatius. Parlem? Beneficiaris Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona. Objecte Subvencions destinades al finançament de les despeses municipals derivades de les actuacions dels ajuntaments per planificar i execu- tar les polítiques de foment de la participació ciutadana […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions adreçades a ajuntaments per al manteniment de parcs urbans de salut i xarxes d’itineraris saludables per a l’any 2018

Objecte i finalitat L’objecte d’aquesta convocatòria i d’acord amb les bases reguladores específiques és regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses derivades del manteniment dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions adreçades a ajuntaments per al suport econòmic a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes de la demarcació de Girona per a l’any 2018 (PT10)

Objecte Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona que tinguin previst realitzar en l’àmbit de les seves competències en els seus respectius municipis, en el període descrit en la convocatòria, actuacions per a la lluita i control […]


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments

 Beneficiaris Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Tarragona. Finalitat La contractació d’activitats per a programacions culturals dels ajuntaments, que formin part del catàleg de serveis culturals de la Diputació. Activitats subvencionades Les incloses en el catàleg de serveis culturals de la Diputació de Tarragona Bases especifiques reguladores Bases especifiques publicades en el […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per a publicacions d’interès local editades per ajuntaments per a l’any 2018

Beneficiaris Poden concórrer a aquesta convocatòria els ajuntaments i els orga- nismes que en depenen, així com les entitats municipals descentra- litzades de l’àmbit de les comarques gironines. Finalitat Subvencionar les produccions editorials d’interès local editades pels ajuntaments de les comarques gironines. Bases reguladores Bases específiques reguladores de subvencions per a publicacions d’interès local editades […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de la demarcació de Girona

 Objecte i finalitat Regular, d’acord amb les bases especifiques aprovades pel Consell Rector en la sessió ordinària 2017/04, de 7 de març de 2017, les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona per a finançar les actuacions de seguretat, […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per cobrir part dels costs de redacció de projectes d’algunes convocatòries finançades per la Unió Europea

Beneficiaris Poden concorre a la convocatòria de les subvencions els ajunta- ments, consells comarcals i altres ens locals, de la demarcació de Girona. Finalitat Cobrir part dels costos de redacció de projectes d’algunes convoca- tòries finançades per la Unió Europea. Bases reguladores Aprovades pel Ple de la Diputació de Girona del dia 24 de gener […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut

 Beneficiaris Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria, tots els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al catàleg de Serveis de dipsalut que hagin sol·licitat prèviament el programa d’assessorament i suport tècnic a Polítiques Municipals de Protecció de la Salut del catàleg esmentat, en el qual exposaran els motius de la demanda de […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions als ajuntaments per a instal·lar calderes i xarxes de calor de biomassa municipals per a l’any 2018

 Beneficiaris Els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades de municipis de la província de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat PAES, sigui d’àmbit municipal o d’un abast territorial més ampli. Objecte Regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut

Beneficiaris Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria, tots els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al catàleg de Serveis de dipsalut que hagin sol·licitat prèviament el programa d’assessorament i suport tècnic a Polítiques Municipals de Protecció de la Salut del catàleg esmentat, en el qual exposaran els motius de la demanda de […]
© Neopolis 2018

Cerca