neopolis@neopolis.cat

Subvencions

Des de l’observatori de subvencions de Neòpolis posem a disposició dels ens locals informació actualitzada diàriament sobre les convocatòries vigents de subvencions i ajuts publicades al DOGC, BOE, Butlletins Provincials, etc.

Som especialistes en la redacció dels projectes vinculats als tràmits de les diferents convocatòries i en el desenvolupament de les activitats concretes que es vulguin dur a terme en qualsevol de les matèries objecte de les subvencions i ajuts que us donem a conèixer. La nostra experiència i expertesa en aquest àmbit ens proporciona un valor afegit destacable reconegut per moltes administracions per les quals hem treballat. I és que el percentatge d’èxit que obté Neòpolis a l’hora d’aconseguir subvencions és molt elevat.

NOVA. GENERALITAT DE CATALUNYA. SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA: Subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local, any 2018

Objecte Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l’any 2018 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions dels Programes de suport al desenvolupament local del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya següents: Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica. Programa d’Agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL). […]


NOVA. GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT: Subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme

Objecte Fer pública la convocatòria de l’any 2018 per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme. Bases reguladores Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les que estableix l’Ordre EMC/93/2017, de 18 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores […]


NOVA. GENERALITAT DE CATALUNYA. SERVEI D’OCUPACIÓ: Subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris, any 2018

Objecte Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l’any 2018 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris. Article 2Bases reguladores Les bases reguladores d’aquesta convocatòria són les que preveu […]


NOVA. GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT: Subvencions a operacions de les entitats locals i determinats consorcis per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), any 2018

1. Obrir la convocatòria de subvencions per fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i emmarcades dins els objectius temàtics 4 i 6, que tenen per objectiu afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors, […]


DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions als consells comarcals de la demarcació de Lleida per a la promoció turística, anualitat 2018

1. Beneficiaris. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els Consells Comarcals de la demarcació de Lleida. 2. Objecte. Regular la concessió d’ajuts als Consells Comarcals de la demarcació de Lleida per col·laborar econòmicament en el finançament de la despesa corrent derivada de l’organització, desenvolupament, promoció i publicitat d’activitats i esdeveniments de caràcter turístic , d’ actuacions […]


DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions als ajuntaments de la demarcació de Lleida per finançar el servei de salvament i socorrisme de les piscines municipals, durant la temporada d’estiu de l’anualitat 2018

Primer. Beneficiaris Els ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades del territori de Lleida que tinguin piscines de titularitat municipal. En cas que sigui un organisme depenent d’un ajuntament qui realitzi l’activitat, l’ajut el sol·licitarà l’organisme municipal que executarà l’actuació. Segon. ObjecteRegular la concessió de subvencions de la Diputació de Lleida als Ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades […]


DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Ajuts als ens locals per al funcionament i administració dels consultoris mèdics locals, anualitat 2018

Primer. Beneficiaris Els ajuntaments i EMD’s del territori de Lleida. També podran ser beneficiaris els ens supramunicipals que gestionin consultoris mèdics per delegació dels ajuntaments. Segon. ObjecteRegular la concessió de subvencions de la Diputació de Lleida als ajuntaments i EMD’s del territori de Lleida, amb la finalitat d’ajudar a finançar el funcionament i l’administració dels […]


DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Subvencions per al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal de la demarcació de Barcelona, 2016-2018

Primer. Beneficiaris Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions tots els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Barcelona de menys de 300.000 habitants, que siguin titulars o que gestionin llars d’infants, les quals han d’estar creades mitjançant conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i inscrites al Registre de Centres […]


DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Subvencions adreçades als ajuntaments de la província de Barcelona per ajudar a finançar les despeses del transport dels escolars dins la campanya Coneguem els nostres parcs 2019

Primer. Beneficiaris Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en la present convocatòria, tots els ajuntaments de la província de Barcelona o els seus organismes autònoms amb competències en matèria d’educació. Segon. Objecte i finalitat de les subvencions L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, […]


DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Ajuts del Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 2018, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019

Primer. APROVAR el “Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 2018″, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que es regeix per les bases de la convocatòria, que són el règim que es conté en l’annex 1 que forma part del present dictamen i que inclou, entre d’altres extrems, […]


DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Ajuts als consells comarcals i a l’Ajuntament de Lleida per al finançament dels serveis socials bàsics de teleassistència i prestació d’urgència social

De conformitat amb allò previst en els articles 17.3 b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions: (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans). Primer. Beneficiaris Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els consells comarcals de […]


INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA: Subvencions per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla d’Acció per al desplegament d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019)

Article 1 Objecte Fer pública la convocatòria de l’any 2018 per a la concessió de subvencions per instal·lar d’estacions d’accés públic de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques en el marc del Pla d’Acció per al desplegament d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019), línia d’actuació que preveu […]


AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA: Subvencions adreçades a les entitats que integren l’Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials

1 Convocatòria Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions a les entitats que integren l’Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials per a l’any 2018. 2 Bases reguladores  Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució GAH/1411/2017, […]


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per a interessos de préstecs de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del Servei d’Assistència Municipal

Primer. Beneficiaris Són beneficiaris els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades amb una població no superior a 10.000 habitants i els consells comarcals. Segon. FinalitatL’objecte d’aquestes bases específiques és regular, en règim de concurrència competitiva, la concessió de subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats amb la finalitat de finançar inversions en obres […]


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions de caràcter excepcional de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del Servei d’Assistència Municipal

  Primer.- Beneficiaris 1.1 Poden sol·licitar els ajuts de l’apartat A de la base quarta, els consells comarcals, els municipis i les EMD de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, amb una població no superior a 10.000 habitants.1.2 Poden sol·licitar els ajuts dels apartats B i C de la base quarta […]


DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions del catàleg de l’oferta cultural, any 2018

Beneficiaris: Els ajuntaments de les comarques de Lleida, els seus organismes autònoms i les entitats municipals descentralitzades (EMD). Objecte: La concessió de subvencions per a la programació d`activitats culturals com és ara concerts, representacions teatrals, festes populars, etc. realitzades per grups i artistes inclosos al Catàleg de Programació de l’oferta cultural de l’IEI i que es pot […]


DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions directes a ajuntaments de la demarcació de Lleida, signataris del pacte d’alcaldes i alcaldesses pel Clima i l’Energia. Redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)

Objecte L’objecte d’aquestes normes és regular el procediment per a la concessió directa d’ajuts als ajuntaments de la demarcació de Lleida signataris del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses, per a la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), per a la seva presentació a l’Oficina del Pacte de la Unió […]


DIPUTACIÓ DE LLEIDA: Subvencions directes a projectes singulars d’entitats locals de la demarcació de Lleida per afavorir el pas a una economia baixa en carboni

Objecte 1. L’objecte d’aquestes normes és regular el procediment per a la concessió directa d’ajuts als projectes singulars d’entitats locals de la demarcació de Lleida que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 seleccionats en la convocatòria del Ministeri d’Energia, Turisme i […]


DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments

 Beneficiaris Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Tarragona. Finalitat La contractació d’activitats per a programacions culturals dels ajuntaments, que formin part del catàleg de serveis culturals de la Diputació. Activitats subvencionades Les incloses en el catàleg de serveis culturals de la Diputació de Tarragona Bases especifiques reguladores Bases especifiques publicades en el […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per cobrir part dels costs de redacció de projectes d’algunes convocatòries finançades per la Unió Europea

Beneficiaris Poden concorre a la convocatòria de les subvencions els ajunta- ments, consells comarcals i altres ens locals, de la demarcació de Girona. Finalitat Cobrir part dels costos de redacció de projectes d’algunes convoca- tòries finançades per la Unió Europea. Bases reguladores Aprovades pel Ple de la Diputació de Girona del dia 24 de gener […]


DIPUTACIÓ DE GIRONA: Subvencions per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut

 Beneficiaris Poden concórrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria, tots els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al catàleg de Serveis de dipsalut que hagin sol·licitat prèviament el programa d’assessorament i suport tècnic a Polítiques Municipals de Protecció de la Salut del catàleg esmentat, en el qual exposaran els motius de la demanda de […]
© Neopolis 2018

Cerca