neopolis@neopolis.cat

ÀREA MOTROPOLITANA DE BARCELONA: Subvencions als ajuntaments metropolitans per a l’execució de projectes de carrils bici i altres vies ciclables a l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

26/07/2017

 

Beneficiaris

Els beneficiaris de les subvencions que es preveuen en aquestes bases reguladores són tots els Ajuntaments que conformen l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Objecte

Regular en règim de concurrència competitiva, l’atorgament de subvencions als municipis per a l’execució de carrils bici o altres vies pedalables als municipis de l’AMB.

Bases reguladores

Bases reguladores de la subvenció publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 6 de juliol de 2017.

Quantia

Import total. 2.000.000,00 EUR.

Import individual per Ajuntament. 200.000,00 EUR per municipi per cada Convocatòria. Les actuacions podran ser subvencionades fins a un màxim del 50% del pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs).

Termini per a presentació de sol·licituds

L’AMB fixa un termini màxim de presentació de sol·licituds de subvenció a aquesta convocatòria a comptar de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del llistat de noves entitats col·laboradores habilitades fins al 30 de setembre de 2017.

Altres dades

L’actuació objecte de la subvenció s’haurà d’iniciar en un termini màxim de divuit mesos a partir de la data d’atorgament de la subvenció.

Barcelona, 18 de juliol de 2017

VEURE CONVOCATÒRIA

MÉS INFORMACIÓ

 

Etiquetes
© Neopolis 2017

Cerca